Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Herne tn 6 ja Veerenni tn 19 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.03.2005 korraldus number 386
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. märts 2005 nr  386-k

 

 

Herne tn 6 ja Veerenni tn 19 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34,  Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 1. augusti 1994 otsuse nr 3485, avalduse 03. juunist 2004 ja maa tagastamise toimiku nr 4254 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Herne tn 6;

1.2 pindala: 932 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 75 %, ärimaa (Ä) 25%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2345 pindalaga 1475,76 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Juta Luts, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.2 Aita Leis, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.3 Jaan Hiio, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 02.02.2005 väljavõttele.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Juta Luts, 66 (kuuskümmend kuus) krooni;

4.2 Aita Leis, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

4.3 Jaan Hiio, 67 (kuuskümmend seitse) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Veerenni tn 19;

5.2 pindala: 547 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2345 pindalaga 1475,76 m2) järgmistele isikutele:

6.1 Juta Luts, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

6.2 Aita Leis, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

6.3 Jaan Hiio, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/3 mõttelises osas.

7. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 6 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 02.02.2005 väljavõttele.

8. Punktis 6 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

8.1 Juta Luts, 66 (kuuskümmend kuus) krooni;

8.2 Aita Leis, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

8.3 Jaan Hiio, 67 (kuuskümmend seitse) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Lugeda endise kinnistu nr 2345 maa tagastatuks.

10. Maa taotlejatel:

10.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Juurdepääs Herne tn 6 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Veerenni tn 19 maaüksuse.

12. Juurdepääs Veerenni tn 19 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Herne tn 6 maaüksuse.

13. Tallinna Maa-ametil:

13.1 teha korraldus teatavaks Juta Luts´ile, Aita Leis´ile ja Jaan Hiio´le;

13.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

14. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär