Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valguse tn 12 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2005 korraldus number 320
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2005 nr 320-k

 

 

Valguse tn 12 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 2. jaanuari 1995 otsuse nr 4577, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldused 17. juunist 1993 ja 17. juulist 1993, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 26. märtsist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 3219, Tallinna Maa-ameti poolt 05. juulil 2004 koostatud katastriüksuse plaani töö nr IR-131  ja maa tagastamise toimiku nr 10041 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Valguse tn 12;

1.2 pindala: 1846 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 802 N pindalaga 1844 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Tõnu Rohtma, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/8 mõttelises osas;

2.2 Toomas Rohtma, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Lääne-Viru maakond – 4/8 mõttelises osas;

2.3 Maire-Liis Rohtma, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/8 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 28.01.2005 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 802 N maa tagastatuks.

5. Punktis 2.1 ja 2.3 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Tõnu Rohtma, 137 (ükssada kolmkümmend seitse) krooni ja 50 senti;

5.2 Maire-Liis Rohtma, 137 (ükssada kolmkümmend seitse) krooni ja 50 senti.

Summa sisaldab 100 (ükssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

Toomas Rohtma´le tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

6. Maa taotlejatel tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär