Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Puhkekodu tee 73 ja Puhkekodu tee 96 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2005 korraldus number 317
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2005 nr 317-k

 

 

Puhkekodu tee 73 ja Puhkekodu tee 96
maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Vabariigi Valitsuse 01. juuni 2002 määruse nr 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 27. detsembrist 2000 nr 5043-k ja 8. augustist 2001 nr 3281-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsuse 11. maist 1998 nr 9986, nõudeõiguse loovutamise lepingu 16. märtsist 1999 notariaalregistri nr 3336, pärimisõiguse tunnistuse 22. aprillist 2004 notari ametitoimingute registri nr 2873 ja maa tagastamise toimiku nr 5935 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Puhkekodu tee 73;

1.2 pindala: 8493 m2;

1.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5625 pindalaga 105470 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Heinar Alfeld, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Annika Alfeld, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Heinar Alfeld, 100 (ükssada) krooni;

4.2 Annika Alfeld, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Puhkekodu tee 96;

5.2 pindala: 7638 m2;

5.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5625 pindalaga 105470 m2)  järgmistele isikutele:

6.1 Heinar Alfeld, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

6.2 Annika Alfeld, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

7. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

8. Punktis 6 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

8.1 Heinar Alfeld, 100 (ükssada) krooni;

8.2 Annika Alfeld, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Endise kinnistu 5625 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 57735 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

10. Maa taotlejatel:

10.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

10.3 täita Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks Heinar Alfeld´ile ja Annika Alfeld´ile;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär