Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 16.02.2005 korraldus number 300
Redaktsiooni kehtivus:16.02.2005 - 28.12.2005

KEHTETU:

Tlv k 28.12.2005 nr 2610

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. veebruar 2005 nr 300-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50 1 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 otsusega nr 32

 

1. Moodustada ajutine komisjon Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamiseks järgmises koosseisus:

Esimees

Peep Aaviksoo

abilinnapea

Liikmed

Toomas Sepp

linnasekretär

 

Marika Lepikult

Linnakantselei personalidirektor

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja

 

Krista Kibur

Linnakantselei finantsteenistuse linna raamatupidamise osakonna juhataja - linna pearaamatupidaja

 

Urmas Ait

Linnakantselei korrakaitsenõunik

 

Ain Valdmann

Kommunaalameti juhataja

 

Tarmo Pauklin

Keskkonnaameti juhataja kohustetäitja

 

Priit Pärtelpoeg

Elamumajandusameti juhataja asetäitja

 

Aive Hermlin

Linnaarhiivi asutuste järelevalve ja nõustamise sektori peaspetsialist

2. Kutsuda komisjoni töös osalema Harjumaa Päästeteenistuse direktori kohusetäitja Raik Saart.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste ametiasutuste esindajaid.

4. Tallinna Linnakantseleil  teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Komisjonil tagada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti 2004. majandusaasta aruande ja lõpparuande koostamine, linna varade ja kohustuste üleandmine - vastuvõtmine (31. detsembri 2004 seisuga) ja muude asutuse lõpetamisega seonduvate üksiktoimingute läbiviimine 31. märtsiks 2005.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär