Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lootuse pst 61 ja Lootuse pst 63 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.02.2005 korraldus number 248
Redaktsiooni kehtivus:16.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. veebruar 2005 nr 248-k

 

 

Lootuse pst 61 ja Lootuse pst 63 maa

osaline  tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 02. oktoobri 1995 otsuse nr 6207, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avalduse  1996 aastast, nõudeõiguse loovutamise lepingu 07. märtsist 1997 notariaalregistri nr 2563 ja maa tagastamise toimiku nr 1892 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Lootuse pst 61;

1.2 pindala: 1341 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 266 pindalaga 3416 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Ester Tannik, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 3/6 mõttelises osas;

2.2 Rein Tannik, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/6 mõttelises osas;

2.3 Tarmo Juhansoo, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 2/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 24.12.2004 väljavõttele.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Lootuse pst 63;

4.2 pindala: 899 m2

4.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 266 pindalaga 3416 m2) järgmistele isikutele:

5.1 Rein Tannik, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas;

5.2 Leo Juhansoo, i. k. XXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 5 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 24.12.2004 väljavõttele.

7. Punktides 2 ja 5 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas kokku 400 (nelisada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

7.1 Ester Tannik, 100 (ükssada) krooni;

7.2 Rein Tannik, 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni ja 30 senti;

7.3 Tarmo Juhansoo, 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti;

7.4 Leo Juhansoo, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

8. Endise kinnistu nr 266 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 1176 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

9. Maa taotlejatel:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 5 nimetatud isikutele;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082 ja alates 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär