Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.02.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 otsus number 32
Redaktsiooni kehtivus:10.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. veerbuar 2005 nr 32

 

 

 

 

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrustest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingust päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Lugeda Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kui Tallinna kohaliku omavalituse ametiasutuse tegevus lõppenuks 31. detsembri 2004 seisuga seoses ametiasutuse funktsioonide üleminekuga Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Kommunaalametile.

2. Tallinna Linnavalitsusel moodustada komisjon Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamisega seotud tegevuste läbiviimiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees