Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamine

Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 otsus number 32

Redaktsiooni kehtivus 10.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. veerbuar 2005 nr 32

 

 

 

 

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrustest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja tulenevalt Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingust päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Lugeda Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kui Tallinna kohaliku omavalituse ametiasutuse tegevus lõppenuks 31. detsembri 2004 seisuga seoses ametiasutuse funktsioonide üleminekuga Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Kommunaalametile.

2. Tallinna Linnavalitsusel moodustada komisjon Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamisega seotud tegevuste läbiviimiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees