Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määrus number 13
Jõustumine:17.02.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2006 - 31.12.2006

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006

Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006

Tvk m 02.06.2005 nr 30 jõust. 10.06.2005

Tvk m 21.04.2005 nr 22 jõust. 28.04.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2005 nr 13

 

 

 

 

Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada juurdelisatud Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord vastavalt lisale 1.

2. Kehtestada Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord vastavalt lisale 2.

3. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada toetuste piirmäärad ja toetuste maksmise aruande vorm kuu aja jooksul Tallinna linna eelarve vastuvõtmisest.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 määrus nr 6 “Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ alates 1. jaanuarist 2005.

5. Määrus jõustub 17. veebruaril 2005. Rakendada määruse lisas 2 punktis 2.3 nimetatud toetust tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005. Rakendada määruse lisa 2 punktis 3.1 teises lauses olevat tingimust alates 1. augustist 2005.

(Tvk m 21.04.2005 nr 22 jõust. 28.04.2005)

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005

määrusega nr 13

LISA 1

 

Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab perekonna toimetuleku soodustamiseks toetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra.

1.2 Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

1.3 Tallinna linna eelarves linnaosa valitsusele toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

1.4 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

2. Toetuste liigid

2.1 Lastele makstavad toetused (makstakse vanemale, eestkostjale või hooldamisele võtjale):

2.1.1 toimetuleku tagamiseks;

2.1.2 puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.1.4 retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.5 laagrituusiku osaliseks hüvitamiseks;

2.1.6 lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks;

2.1.7 laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks;

2.1.8 elluastumistoetus eestkostelastele;

2.1.9 paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus;

2.1.10 paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks.

2.2 Puudega isikutele makstavad toetused:

2.2.1 toimetuleku tagamiseks;

2.2.2 rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks hüvitamiseks;

2.2.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.2.4 retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

2.3 Eakatele makstavad toetused:

2.3.1 toimetuleku tagamiseks;

2.3.2 taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks;

2.3.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.3.4 retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

2.4 Teistele abivajajatele makstavad toetused:

2.4.1 kodututele;

2.4.2 töötutele;

2.4.3 resotsialiseerimistoetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele;

2.4.4 teistele abivajavatele isikutele.

2.5 Muud toetused:

2.5.1 erakorraliste kulude osaliseks hüvitamiseks;

2.5.2 õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi alusel);

2.5.3 lähedase inimese matuse korraldamiseks;

2.5.4 toitlustamise osaliseks hüvitamiseks;

2.5.5 üritustel osalemiseks;

2.5.6 Punktis 2.4 nimetatud isikute retseptiravimite osaliseks hüvitamiseks.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

3. Toetuse taotlemine

3.1 Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust, v.a punkt 2.5.5 alusel.

3.2 Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

3.3 Toetuse taotlused, millele ei ole ühe kuu jooksul avalduse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumentide alusel.

3.4 Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

4. Toetuse määramine ja maksmine

4.1 Punktis 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

4.2 Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

4.3 Punktis 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

4.4 Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägemata asjaolude puhul on õigus määrata ühekordset toetust ka suurema sissetulekuga peredele.

4.5 Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

4.6 Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

4.7 Toetuse suurus sõltub Tallinna linna eelarvest linnaosale sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust, varanduslikust seisust, eluaseme kuludest ning taotleja konkreetsest vajadusest. Vajadusel on sotsiaalhoolekande osakonna töötajal õigus teha kodukülastus.

4.8 Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal on sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul õigus erandkorras määrata toetust ka määruses ettenägemata juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületavas summas.

4.9 Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja kirjalikus avalduses näidatud arvelduskontole. Punktides 2.5.4 ja 2.5.5 sätestatud toetuseks võivad olla toidutalong, osavõtupilet või muu mitterahaline hüvitis.

4.10 Toetust on õigus tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veeburari 2005

määrusega nr 13

LISA 2

 

Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab ühekordse lapse sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, lapse sünnipäevatoetuse, mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse ning eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele teatripiletite osaliseks hüvitamiseks makstava toetuse määramise ning puudega lapse toetuse ja maksmise tingimused.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006;

Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

1.2 Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel Tallinna linn.

1.3 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

1.4 Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse punktis 2 nimetatud toetuse saamiseks.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

2. Toetuste liigid

2.1 Ühekordne lapse sünnitoetus.

2.2 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus.

2.3 Lapse sünnipäevatoetus.

2.4 Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

2.5 Toetus eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele teatripiletite osaliseks hüvitamiseks.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2006)

2.6 Puudega lapse toetus.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3. Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

3.1 Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse sünnitanud ema on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et lapse sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3.2 Lapse vanem võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3.3 Ema surma või lapse vanemlikust hoolitsusest ilmajätmise või lapse lapsendamise korral on toetuse määramise õigus linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul. Lapse lapsendanud vanemal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3.4 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse pärast kooliõpilaste nimekirjade kinnitamist kooli poolt väljastatud tõendi alusel. Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

3.5 Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks, kolmandaks ja neljandaks sünnipäevaks. Toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et üks vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sünnipäeva ning laps elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada alates lapse sünnipäevakuust kolme kuu jooksul pärast lapse sünnipäeva. Toetus makstakse lapse sünnipäeval kehtinud korras ja määras. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006;

Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2006)

3.51 Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanemale tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik enne mitmike sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne laste sündi. Toetus määratakse avalduse ja raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Mitmikud peavad rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanikud ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil. Mitmike vanem võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast mitmike sündi. Toetus makstakse mitmike sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3.52 Toetus eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele teatripiletite osaliseks hüvitamiseks määratakse isikule, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemist. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt piletite kasutamise kvartali viimaseks päevaks ja õigustatud isikutest abikaasad võivad  esitada ühise avalduse. Õigustatud isikul on õigus saada  toetust ühe pileti eest ühe etenduse kohta. Pileti maksumusest hüvitatakse 50%.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2006)

3.5³ Puudega lapse toetus määratakse vanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3.6 Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

3.7 Toetust on õigus tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)