Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määrus number 12
Jõustumine:01.03.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - 01.01.2014

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.04.2013 nr 24, jõustumine 01.01.2014

REDAKTSIOON:
Tvk m 21.12.2006 nr 76 jõust. 01.01.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2005 nr 12

 

 

 

 

Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 36², Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 362 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusega nr 130 Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 1997 määrus nr 32 “Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kinnitatud “Tallinna linna heakorra eeskirja“ punkt 22.16.

4. Määrus jõustub 1. märtsil 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005

määrusega nr 12

LISA

 

Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

 

 

 

I Üldsätted

1. Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Tallinna linna haldusterritooriumil.

2. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

3. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, Loomakaitseseadusele ja Loomatauditõrje seadusele. Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle peavad Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, politseiprefektuur ja linnaosavalitsused vastavalt oma pädevusele.
(Tvk m 21.12.2006 nr 76 jõust. 01.01.2006)

4. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

4.1 loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;

4.2 hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;

4.3 häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;

4.4 ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;

4.5 avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

II Koerte ja kasside pidamine

5. Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

6. Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

7. Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

8. Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

9. Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

10. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.

11. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

12. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

13. Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

14. Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas teenistusülesannete täitmisel.

15. Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

16. Loomapidaja on kohustatud:

16.1 järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited;

16.2 looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;

16.3 inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama antiraabilisse kabinetti või veterinaarasutusse;

16.4 laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal.

17. Loomapidajal on keelatud:

17.1 lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume;

17.2 viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;

17.3 viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, va selleks ettenähtud kohtades;

17.4 ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades, tiikides ja purskkaevudes;

17.5 eeskirja punktide 11, 17.2 ja 17.3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

18. Püütud looma hoitakse varjupaigas 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

19. Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

20. Omanikuta looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga, on keelatud.

III Koerte märgistamine ja registreerimine

21. Alates 1. augustist 2006 peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Käesolevat punkti ei rakendatata koerte osas, kes on registreeritud enne 1. augustit 2006 ning kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.

22. Koer peab olema registreeritud Tallinna linna koerte keskregistris. Koera registreerimisel väljastatakse omanikule Tallinna linna koerte keskregistri registreerimistunnistus.

23. Omanik peab koera märgistama ja registreerima veterinaararsti poolt viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

24. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast.

25. Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus vaktsineerida loom kohapeal.

26. Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:

26.1 omaniku nimi, elukoht, telefoninumber;

26.2 koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus.

27. Koera registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutakse.

28. Koera kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama Tallinna linna koerte keskregistri volitatud töötlejale.