Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määrus number 11
Jõustumine:15.02.2005
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - 04.02.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 24.01.2013 nr 3, jõustumine 04.02.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 28.01.2010 nr 4, jõustumine 31.01.2010  
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009
Tvk m 13.12.2007 nr 47 jõust. 01.01.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2005 nr 11

 

 

 

 

Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord

 

 

 

Juhindudes Maamaksuseaduse § 3, § 11 lg 2, lg 21 ja lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, rahandusministri 17. jaanuari 2001 määruse nr 10 "Maamaksuseaduse rakendamise kord" § 7 ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Vabastada maamaksust Tallinna haldusterritooriumil asuva maa omanik või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja (edaspidi taotleja) tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1500 m2 ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on taotleja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

1.1 (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011)

1.2 (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011)

1.3 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 47 jõust. 01.01.2008)

1.4 (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011)

2. Maksuvabastust saab taotleda tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

3. (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

4. Vabastada maamaksust Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik (edaspidi taotleja) järgmistel tingimustel:

4.1 taotleja on maamaksu subjekt Maamaksuseaduse tähenduses;

4.2 taotleja kasutuses on Tallinna haldusterritooriumil asuv elamumaa sihtotstarbega maatükk või selle mõtteline osa;

4.3 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 47 jõust. 01.01.2008)

4.4 taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

5. Kui taotleja kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on isikul õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest.

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

6. Kui taotleja esitab maksuvabastuse avalduse enam kui ühe tema kasutuses oleva maatüki kohta, lähtutakse maksuvabastuse andmisel isikule soodsamast tingimusest.

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

7. Kui taotlejal on õigus saada nii punktis 1 kui ka punktis 4 nimetatud maksuvabastust, siis kohaldatakse isikule soodsamat tingimust.

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

8. Maksuvabastuse taotlemiseks peab taotleja esitama Tallinna Linnavaraametile (edaspidi linnavaraamet) kirjaliku avalduse, milles on järgmised andmed:

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

8.1 taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

8.2 punktis 4 nimetatud maksuvabastuse taotlemisel taotleja represseeritu tunnistuse number;

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

8.3 taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed;

8.4 maksustatava maatüki aadress, pindala ja sihtotstarve;

8.5 taotleja maakasutusõiguse ulatus;

8.6 maksustatava maatüki rendi- ja üüritulu aastas.

9. Punktis 4 nimetatud maksuvabastuse taotlemisel peab maksuvabastuse avaldusele lisama represseeritu tunnistuse koopia.

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

10. Taotleja esitab vormikohase avalduse koos korra punktis 9 nõutud lisadokumentidega linnavaraametile paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.

(Tvk m 28.01.2010 nr 4, jõustumine 31.01.2010)

11. Isikud, kellele maksuvabastus on määratud eelnevatel aastatel, ei pea esitama täiendavat avaldust maksuvabastuse saamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed.

12. Maksuvabastuse avalduse vormid kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

13. Linnavaraamet registreerib maksuvabastuse avaldused Tallinna dokumendihaldussüsteemis ja kontrollib taotluse vastamist käesoleva korra punktides 1 kuni 9 nimetatud maksuvabastuse tingimustele.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

14. Maksuvabastuse andmise otsustab linnavalitsus. Maksuvabastuse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega, mille eelnõu valmistab ette linnavaraamet.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

15. Linnavalitsuse maksuvabastuse andmise korralduses tuleb näidata järgmised andmed:

15.1 maksuvabastuse andmise õiguslik alus;

15.2 maksuvabastuse alus vastavalt punktile 1 või punktile 4;

15.3 taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaasta;

15.4 punktis 4 nimetatud maksuvabastuse korral represseeritu tunnistuse number;

(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

15.5 maatüki aadress ja pindala;

15.6 maksuvabastuse suurus.

16. Linnavaraamet registreerib maksuvabastuse andmise korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registris.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

17. Muuta Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2000 määrust nr 63 "Maamaksu määra kehtestamine ja maatüki maksustamishinna arvutamise ning ajutise maksuvabastuse andmise kord" alljärgnevalt:

17.1 muuta määruse pealkirja ning sõnastada see järgmiselt: "Maamaksumäära kehtestamine ja maatüki maksustamishinna arvutamise kord";

17.2 tunnistada kehtetuks määruse punktid 7, 8, 9 ja 10.

18. Linnavaraametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

19. Määrus jõustub 15. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees