Tallinna Linnavolikogu õigusaktides muudatuste tegemine ja õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 10
jõustumine 03.02.2005

Redaktsiooni kehtivus 03.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 10

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu õigusaktides muudatuste tegemine ja õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Juhindudes Ehitusseaduse § 75 lg 2, Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 4, linnavolikogu 18. septembri 2003 otsusest nr 284 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu õigusakte alljärgnevalt:

1.1 teha Tallinna Linnavolikogu 29. mai 1997 määrusega nr 27 kinnitatud Kaasomandis oleva elamu reaalosadeks jagamise ja elamu mõttelise osa erastamise korras järgmised muudatused:

1.1.1 asendada punktis 7.3 sõnad “elamu reaalosadeks jagamise lepingu notariaalseks tõestamiseks vajalik hooneregistri õiend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri andmete väljavõte“;

1.1.2 muuta punkti 33 ja sõnastada see järgnevalt “33. Mõttelise osa erastamise ostu-müügileping tõestatakse notariaalselt“;

1.2 muuta Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 6.2 ja jätta välja sõnad “Tallinna Linnavalitsuse 7. märtsi 2001 määrusega nr 47 kinnitatud“;

1.3 teha Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud Kolimistoetuse maksmise korras järgmine muudatus:

1.3.1 asendada punktis 11.2 sõnad “Tallinna Hooneregistrist“ sõnadega “Tallinna Linnaplaneerimise Ametist“;

1.4 teha Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2003 määrusega nr 15 kinnitatud Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise korras järgmine muudatus:

1.4.1 asendada punktis 14.3 sõnad “hooneregistri tõendi ehitise kuuluvuse kohta“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte“.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

2.1 13. jaanuari 1994 otsus nr 3 Tallinna Tehnilise Inventariseerimise Büroo ettevõtlusvormi määramine;

2.2 22. veebruari 1994 otsus nr 29 Organisatsioonilised meetmed vara tagastamise kiirendamiseks;

2.3 5. mai 1994 otsus nr 66 Projekteerimis- ja ehituslubade väljaandmine tagastatud hoonete rekonstrueerimiseks ja uute ehituskruntide moodustamine;

2.4 28. juuni 1995 otsus nr 98 Kaupluse Järve müügitehingute kontrollimisest;

2.5 24. augusti 1995 otsus nr 112 Tallinna munitsipaalettevõtete ja -asutuste ümberkujundamine;

2.6 20. märtsi 1997 määrus nr 13 Munitsipaalettevõtte ümberkujundamise korra kinnitamine.

3. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees