Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2005 korraldus number 145
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2005 nr 145-k

 

 

Koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 65 lg 1 ning Tallinna põhimääruse  § 44 lg 1 p 2 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Sotsiaalministeeriumi, Päästeameti ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil tagada koostöölepingu täitmine ja finantseerida lepingu täitmist Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 61 lisas 4 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusalas ettenähtud kulude arvelt järgmiselt: eelarve realt 228.8103 laste info- ja abitelefon summas 150 000 krooni ja eelarve realt 228.1305 Perekonda toetavad teenused summas 75 000 krooni.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Sotsiaalministeeriumile ja  Päästeametile.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2005

korraldusele nr 145-k      

 

 

 

KOOSTÖÖLEPING

 

Tallinnas, ..... jaanuaril 2005.a.

 

 

Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Tallinn, Gonsiori tn 29, esindaja minister Marko Pomerants,

 

Päästeamet, registrikood 70000585, asukoht Tallinn, Raua tn 2, esindaja Päästeameti peadirektor Mati Raidma

 

ja

 

Tallinna linn, asukoht Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …………… korralduse ………… alusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (registrikood 75014965, asukoht Narva mnt 11D)  juhataja Vahur Keldrima

 

edaspidi kõik koos nimetatud Pooled ja igaüks eraldi ka Pool, sõlmisid alljärgneva koostöölepingu (edaspidi nimetatud Leping).

 

 

1. Lepingu eesmärk

 

Lepingu eesmärk on sätestada Pooltevahelise koostöö ja finantseerimise põhimõtted Tallinna linna haldusterritooriumil laste abi- ja infotelefoni teenuse pilootprojekti loomisel, toimimisel ja arendamisel. Laste abi- ja infotelefoni teenus luuakse Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 baasil. Laste abi- ja infotelefoni teenuse toimimisena käsitatakse käesoleva Lepingu tähenduses Lepingu lisas  1 toodud põhimõtteid järgivat teenus osutamist.

 

2. Poolte kohustused

 

2.1. Päästeamet kohustub:

 

2.1.1. tagama laste abi- ja infotelefoni ettevalmistamise ja käivitamise alates 01.02.2005 ning ööpäevaringse toimimise alates 01.03.2005 Lepingu lisas  1 toodud põhimõtetel ja lisas  2 määratud ulatuses;

2.1.2. tagama laste abi- ja infotelefoni teenuse toimimiseks vajaliku tööjõu olemasolu vastavalt Lepingu lisa 1 punktis 4 toodud põhimõtetele;

2.1.3. lahendama laste abi- ja infotelefoni toimimisega seotud kaebusi koostöös Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumiga;

2.1.4. tegema ettepanekuid laste abi- ja infotelefoni teenuse laiendamise ja töö parendamise osas ja vajadusel teavitama Sotsiaalministeeriumi ja/või Tallinna linna probleemidest, mis esinevad laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisel;

2.1.5. informeerima Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna linna Lepingu objekti puudutavatest pressiavaldustest ja sõnavõttudest;

2.1.6. esitama Sotsiaalministeeriumile aruanded juhtumite jaotuse ja arvu kohta vastavalt juhtumimaatriksile ja registreeritud probleemide arvu kohta vastavalt huvimaatriksilening Lepingu punktis 2.3.1. nimetatud rahaliste vahendite kasutamise kohta hiljemalt 15. juuliks 2005 (vahearuanded) ja 15. jaanuariks 2006 (lõpparuanded);

2.1.7 esitama Tallinna linnale aruande Lepingu lisas 2 märgitud käivituskulude kasutamise kohta  20. märtsiks 2005;

2.1.8. esitama Tallinna linnale arve Lepingu lisas 2 märgitud majandamiskulude kohta iga kuu 15. kuupäevaks.  Detsembrikuu arve esitatakse hiljemalt 10. detsembril 2005;

2.1.9 esitama aruande juhtumite jaotuse ja arvu kohta vastavalt juhtumimaatriksile ning registreeritud probleemide arvu kohta vastavalt huvimaatriksile iga kuu 15. kuupäevaks. Lõpparuanne esitatakse 1. veebruariks 2006.

 

2.2. Tallinna linn kohustub:

 

2.2.1. kindlustama laste abi- ja infotelefoni teenuse rahastamise vastavalt Lepingu lisas 2 toodud eelarvele alljärgnevalt:

2.2.1.1. tasuma käivituskuludeks ettenähtud 150 000 krooni Häirekeskuse arvelduskontole nr 10220028801019 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank viitenumbriga 2500071838, märkides selgitusse “Laste abi- ja infotelefon, Häirekeskusele“ hiljemalt  1. veebruariks 2005;

2.2.1.2. tasuma igakuiselt Häirekeskuse poolt esitatud arve alusel majandamiskuludeks ettenähtud 75 000 krooni arvelt vajaliku summa Häirekeskuse arvelduskontole nr 10220028801019 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank viitenumbriga 2500071838, märkides selgitusse “Laste abi- ja infotelefon, Häirekeskusele“ kümne tööpäeva jooksul pärast vastava arve saamist;

2.2.2. lahendama laste abi- ja infotelefoni toimimisega seotud kaebusi koostöös Päästeameti ja Sotsiaalministeeriumiga;

2.2.3. tegema ettepanekuid laste abi- ja infotelefoni teenuse laiendamise osas ja vajadusel teavitama Sotsiaalministeeriumi ja/või Päästeametit probleemidest, mis esinevad laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisel.

 

2.3. Sotsiaalministeerium kohustub:

 

2.3.1. kindlustama laste abi- ja infotelefoni teenuse rahastamise vastavalt Lepingu lisas 2 toodud eelarvele kahe võrdse maksena alljärgnevalt:

2.3.1.1. tasuma 249 861 krooni Häirekeskuse arvelduskontole nr 10220028801019 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank viitenumbriga 2500071838, märkides selgitusse “Laste abi- ja infotelefon, Häirekeskusele“, hiljemalt 15. veebruariks 2005.

2.3.1.2. tasuma 249 860 krooni Häirekeskuse arvelduskontole nr 10220028801019 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank viitenumbriga 2500071838, märkides selgitusse “Laste abi- ja infotelefon, Häirekeskusele“ 10 (kümne) päeva jooksul Lepingu punktis 2.1.6 nimetatud vahearuannete esitamisest arvates.

2.3.2. lahendama laste abi- ja infotelefoni toimimisega seotud kaebusi koostöös Päästeameti ja Tallinna linnaga;

2.3.3. tegema ettepanekuid laste abi- ja infotelefoni teenuse laiendamise osas ja vajadusel teavitama Tallinna linna ja/või Päästeametit probleemidest, mis esinevad laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamisel.

 

3. Lepingu lõpetamine

 

Lepingutingimuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel ühe Poole poolt on kummalgi ülejäänud Poolel õigus Leping lõpetada, teatades sellest kummalegi Poolele kirjalikult üks (1) kuu ette.

 

4. Muud tingimused

 

4.1. Lepingu täitmisega seoses loodud või soetatud esemed jäävad selle soetanud Poole omandisse, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

4.2.Lepingu muudatused sõlmitakse kirjalikult Lepingu lisadena.

4.3. Lepingu täitmisel esindab Päästeametit kõigi õiguste ja kohustuste ulatuses Häirekeskus. Vastavad volitused annab Päästeameti peadirektor Häirekeskusele käskkirjaga.

4.4. Lepingu täitmisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad Pooled seaduses sätestatud alustel ja korras.

4.5. Pooled tagavad seadustest tuleneva konfidentsiaalsusnõude täitmise kolmandate isikute ees.

4.6. Pooled on kohustatud säilitama Lepinguga seotud dokumente õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte vähem kui 3 aastat alates Lepingu lõppemisest.

4.7. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib 31.detsembrini 2005.

4.8. Pooled lõpetavad Lepingu, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja kõigi Poolte huvisid kaaludes ei või oodata, et Lepingu lõpetamist taotlev  Pool  või Pooled jätkaks Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja möödumiseni. 

4.9. Leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest iga Pool saab ühe eksemplari.

 

5. Poolte kontaktisikud

 

5.1. Sotsiaalministeeriumi kontaktisik Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Monika Luik, telefon 6269216, e-mail monika.luik@sm.ee.

5.2. Tallinna Linnavalitsuse kontaktisik Lepingu täitmisega seotud küsmustes on Reet Rääk, telefon 6457802, e-mail reet.raak@tallinnlv.ee.

5.3. Päästeameti kontaktisik Lepingu täitmisega seotud küsimustes on Herve Merivald, telefon 6287412, e-mail herve.merivald@rescue.ee.

 

 

 

 

 

 

...............................                 .......................................                     ........................................

 

Marko Pomerants                     Mati Raidma                                         Vahur Keldrima

Sotsiaalminister             Päästeameti peadirektor     Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

juhataja

 

Poolte rekvisiidid:

 

Sotsiaalministeerium                  Päästeamet                           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Gonsiori 29, Tallinn                   Raua 2, Tallinn                          Narva mnt 11D, Tallinn

tel. 626 9301                            tel. 628 7403                                        tel. 645 7440

reg. kood 70001952                reg. kood 70000585                            reg. kood 75014965

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Lisa 1

 

 

Laste abi- ja infotelefoni teenuse osutamise põhimõtted.

 

Laste abi- ja infotelefon luuakse Tallinna abitelefoni 1345 teenuse kõrvale ja rakendatakse abitelefoni 1345 teenuse toimimise põhimõttel.

Laste abi- ja infotelefoni teenus on dispetšerteenistus, kes võtab vastu helistajate teated ja suunab need asjaomastele asutustele lahendamiseks.

Laste abi- ja infotelefon hakkab tööle lühinumbril 1345, helistamine maksab kohaliku kõne hinna.

 

1. Probleemide e juhtumite menetlemise kord

Dispetšerteenistus:

  • vastab kõnedele 24 h ööpäevas;
  • lahendab ka e-maili aadressile 1345@rescue.ee saabunud probleeme;
  • võtab vastu teate, analüüsib kliendi probleemi sisu;
  • edastab probleemi vastavale asutusele või võimalusel ühendab kliendi tema probleemi lahendava asutusega;
  • iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos lühida sisukokkuvõttega ning tehakse märge kuhu on sama küsimusega enne pöördutud.

Helistajateks võivad olla kõik Tallinnas elavad ja viibivad inimesed.

 

2. Info liikumise suunad

Laste abi- ja infotelefonile esitatud sündmused e. pöördumiste ajendid jaotuvad oma iseloomult kahte põhikategooriaase: juhtumid ja huvi

Juhtumid suunatakse kas sotsiaalhoolekandeosakonda (edaspidi SHO), Päästeametisse, politseisse, usaldustelefonidele või varjupaika. Kui esmalt on pöördutud mujale kui SHO-sse (näiteks töövälise aja tõttu), siis esimesel võimalusel teavitatakse juhtumist ka SHO-d.

Huvi väljendamise puhul antakse helistajale teavet laste abi- ja infotelefoni andmepangast või suunatakse kõne oma tegevusvaldkonnast teavet omavatesse asutustesse, kes annavad ise pöördujale vajaliku informatsiooni. Nendeks on:

- Linnainfo – informatsioon kõigi Tallinnas pakutavate teenuste kohta;

- Lastekaitse Liidu Infokeskus „Märka last“ – kogu lapsi puudutav informatsioon;

- Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet – hoolekande- ja tervishoiualane informatsioon;

- Tallinna Haridusamet – haridusasutusi puudutav informatsioon;

- Tallinna Noorte Infokeskus – noorte vaba aja veetmist puudutav informatsioon.

Huvi rahuldava informatsiooni edastamise kohta ei ole vaja SHO-d teavitada.

 

Juhtumid klassifitseeritakse järgnevalt:

Hooletusse jäetus       kasimata, alatoitlustatud, järelevalveta (vaesus, suutmatus);

Vägivaldsus               lapse suhtes või lapse poolt (vaimne, füüsiline);

Konfliktsus                kodus, koolis, tänaval (allumatu, kasvatamatu, kraaklev);

Sõltuvus                    alkoholism, narkomaania, toksikomaania;

Psüühika häiritus        elu- ja elamismured, suitsidaalsus.

Juhtumi e sündmuse iseloom jaotub järgnevalt:

Ilming - nähtus, sündmus või seisund, mida märgatakse (enamasti ühekordne).

Võib, aga ei pruugi vajada sekkumist, võib vajada asjatundlikumat ülevaatamist.

Probleem - teadvustatud nähtus, sündmus või seisund, millega ollakse pikema aja jooksul kokku puutunud või mida ollakse pikema aja jooksul märganud.

Vajab süvendatud professionaalset analüüsi ja/või sekkumist.

Erakorraline sündmus - harvaesinev, asjaga seotutele ilmselt ohtlik nähtus, sündmus või seisund.

Vajab kohest sekkumist.

Huvi - teabehuvi (teenused/toetused, haridus/vaba aeg).

Vajab teavitamist või teabeallika juurde suunamist.

 

Juhtumi iseloomu ja klassifikaatori alusel paigutub probleem ühte allolevatest kastidest

 

Ilming

Probleem

Erakorraline

sündmus

 

Hooletusse jäetus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Vägivaldsus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Konfliktsus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Sõltuvus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

 

Psüühika häiritus

 

 

SHO

SHO

U, V

SHO

U, V

112, 110

Lähtuvalt juhtumi iseloomust ja klassifikaatorist suunatakse probleem tabelis toodud instantsidesse. Need on:

Päästeamet (kiirabi, tuletõrje)          112

Politsei                                            110

Sotsiaalhoolekande osakond (8)      SHO

Usaldustelefonid (~3)                        U

Varjupaik      V

Huvi klassifitseeritakse :

1.      Haridus ja vaba aeg - tegevuslik-arenduslikud võimalused.

2.      Teenused ja toetused - abistavad-toetavad-suunavad võimalused.

3. Aruandlus

Aruandeid esitatakse vastavalt kokkuleppele  Sotsiaalministeeriumile ja/või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Aruannetes sisaldub:

- juhtumite jaotus ja arv vastavalt juhtumimaatriksile sündmuste iseloomu ja valdkonna alusel;

- laekunud probleemide arv vastavalt huvimaatriksile: haridus ja vaba aeg või teenused ja toetused.

4. Personal

Laste abi- ja infotelefoni teenuse käivitamiseks finantseeritakse 4 dispetšeri ametikohta, üks projektijuhi ja üks IT-spetsialisti ametikoht. Vastavalt teenuse tegelikule mahule korrigeeritakse laste abi- ja infotelefoni töötajate arvu igal uuel kalendriaastal. Laste hädaabitelefoni dispetšer räägib nii eesti kui vene keelt. Töötajatelt ei nõuta sotsiaaltöö erialast haridust. Laste abi- ja infotelefoni teenuse projektijuhil on soovitavalt kõrgharidus sotsiaaltöö või sellega lähedasel erialal.

 

 

...............................                 .......................................                     ........................................

Marko Pomerants                     Mati Raidma                                         Vahur Keldrima

Sotsiaalminister             Päästeameti peadirektor     Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

juhataja                                   

Poolte rekvisiidid:

 

Sotsiaalministeerium                  Päästeamet                           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Gonsiori 29, Tallinn                   Raua 2, Tallinn                          Narva mnt 11D, Tallinn

tel. 626 9301                            tel. 628 7403                                        tel. 645 7440

reg. kood 70001952                reg. kood 70000585                            reg. kood 75014965

 

                                                                                                                        Lisa 2

 

Laste abi- ja infotelefoni eelarve aastaks 2005

Sotsiaalministeerium

 

Kokku

499721

Personalikulu

 

Töötasu *

374323

Tööjõukuludega kaasnevad maksud

 

sotsiaalkindlustusmaksed

123526

töötuskindlustusmakse

1872

 

* Summa sisaldab Maksu- ja Tolliametile kantavat ja tasust kinni peetavat üksikisiku tulumaksu, töötuskindlustusmaksu, vajadusel kohustusliku kogumispensioni makseid

 

 

Laste abi- ja infotelefoni eelarve aastaks 2005

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

Kokku

225 000

Käivituskulud

150 000

  Arvuti (soetus)

28 000

  Telefon (soetus)

4 000

  muud tarvikud (soetus)

4 000

tarkvara uuendamine (kulud)

20 000

kontori tarkvara litsentsid (kulud)

4 000

käivitamise reklaamikulu (kulud)

90 000

Majandamiskulud

75 000

telefoniteenus

25 300

elekter

11 550

vesi- ja kanalisatsioon

8 085

kontoritarbed

2 065

jooksvad reklaamikulud

28 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..          …………………………..                  …………………………

 

Marko Pomerants                     Mati Raidma                                         Vahur Keldrima

Sotsiaalminister             Päästeameti peadirektor       Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti

juhataja                                                                       

Poolte rekvisiidid

 

Sotsiaalministeerium                  Päästeamet                           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Gonsiori 29, Tallinn                   Raua 2, Tallinn                          Narva mnt 11D, Tallinn

tel. 626 9301                            tel. 628 7403                                        tel. 645 7440

reg. kood 70001952                reg. kood 70000585                            reg. kood 75014965

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär