Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 7
jõustumine 03.02.2005
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus 03.02.2005 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 7

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Juhindudes Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2, § 3 lg 1 ja lg 2 ja § 141 lg 2, Liiklusseaduse § 501 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2 ning kooskõlas linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu alljärgnevalt:          

1.1 muuta punkti 7.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“7.1 Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juht tema kasutuses oleva sõiduki parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet).”;

1.2 muuta punkti 7.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“7.3 Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus transpordiametile.”;

1.3 muuta punkti 7.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“7.4 Maksuvabastust tõendab transpordiameti poolt väljastatud vastav soodusluba.”;

1.3´ muuta punkti 8.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“8.1 Elanikel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle nimi koos isikukoodiga on ka mootorsõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada nende omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud poolaastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks poolaastakaart. Poolaastakaardi väljastab transpordiamet ning sellele märgitakse sõiduki registreerimisnumber ning parkimiskoht või                  -kohad, kus parkimine on lubatud. ”.

1.4 muuta punkti 8.6 ja sõnastada see järgmiselt:

8.6 Põhjendatud taotlus parkimistasu soodustuste saamiseks esitatakse linnavalitsusele transpordiameti kaudu. Soodusloa taotluse vaatab läbi linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab ja mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon esitab linnavalitsusele otsustamiseks korralduse eelnõu parkimistasu soodustuse andmise või soodustuse andmisest keeldumise kohta.”;

1.5 muuta punkti 8.8 ja sõnastada see järgmiselt:

8.8 Sooduslubade väljastamist korraldab ja nende üle peab arvestust transpordiamet.”;

1.6 muuta punkti 8.12 ja sõnastada see järgmiselt:

8.12 Transpordiametil esitada kord kvartalis Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjonile andmed väljastatud parkimise sooduslubade kohta.”;

1.7 muuta punkti 10.1 ja sõnastada see järgmiselt:

10.1 Linna tasulisel parkimisalal korraldab parkimist linnavalitsus oma ametite kaudu. Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostavad transpordiamet ja Tallinna Linnakantselei vastavalt oma põhimäärusele. Linnavalitsus võib linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse korral halduslepingu alusel parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.”;

1.8 täiendada määrust punktidega 10.3 ja 10.4 järgmises sõnastuses:

“10.3 Maksuhalduri volitused on Tallinna Linnakantselei järgmistel ametiisikutel:

10.3.1 finantsteenistuse linnakassa juhataja;

10.3.2 finantsteenistuse linnakassa vanemspetsialist.”;

“10.4 Maksuhalduri volitused on Tallinna Transpordiameti järgmisetel ametiisikutel:

10.4.1 juhataja asetäitja;

10.4.2 direktor;

10.4.3 parkimiskorralduse osakonna juhataja;

10.4.4 parkimiskorralduse osakonna vanemspetsialist;

10.4.5 parkimiskorralduse osakonna nooremkontrolör;

10.4.6 linnatranspordi osakonna juhataja;

10.4.7 linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

10.4.8 linnatranspordi osakonna nooremkontrolör.”.

2. Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

3. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees