Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 "Tallinna kaevetööde eeskirja kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 6
jõustumine 03.02.2005

Redaktsiooni kehtivus 03.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 6

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 “Tallinna kaevetööde eeskirja kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 1, kooskõlas linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja alljärgnevalt:

1.1 asendada § 3 lõikes 2 sõnad “Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil (edaspidi säästva arengu ja planeerimise amet“ sõnadega “Linnaplaneerimise Ametil (edaspidi linnaplaneerimise amet)“;

1.2 asendada § 5 lõikes 7 sõnad “Transpordi- ja Keskkonnaametiga (edaspidi transpordi- ja keskkonnaamet)“ sõnadega “Transpordiametiga (edaspidi transpordiamet)“;

1.3 asendada § 6 lõikes 2 sõnad “transpordi- ja keskkonnaameti jäätmespetsialistiga“ sõnadega “Tallinna Keskkonnaametiga (edaspidi keskkonnaamet)“;

1.4 asendada § 7 lõikes 1, § 8 lõikes 1 ja 2, § 25 lõikes 2, § 33 lõikes 2 ja § 39 lõikes 2 sõnad “säästva arengu ja planeerimise amet“ sõnadega “linnaplaneerimise amet“ vastavas käändes;

1.5 muuta § 10 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 10 Kaevetööloa taotlemine

(1)     Kaevetööloa saamiseks esitab taotleja või kaevetöö eest vastutav isik haldajale hiljemalt seitse päeva enne kaevetöö algust:

1) linnaplaneerimise ameti poolt kooskõlastatud kaevetööloa taotluse;

2) linnaplaneerimise ameti ehitusloaga ehitusprojekti ja vajadusel selle kaevetöid käsitlevad tööjoonised;

3) transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemi ja ühistranspordiliinide ümbersõitude skeemi;

4) transpordiameti poolt väljastatud loa liikluse ajutise piiramise või sulgemise (edaspidi tänava ajutise sulgemise) kohta;

5) vastutava isiku isikut tõendava dokumendi;

6) tööde ajagraafiku, mis on kinnitatud taotleja ning alltöövõtja allkirjaga;

7) ümbersõidutee olemasolu korral transpordiametiga ja kommunaalametiga kooskõlastatud akti ümbersõidutee ülevaatuse kohta;

8) haljastuse muutmise korral keskkonnaameti poolt väljastatud vastava loa;

9) garantiikirja, millega kinnitatakse kaevetööks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja rahaliste vahendite olemasolu;

(2) Taotlusele lisatud dokumendid, välja arvatud lõike 1 punktides 4, 5 ja 8 nimetatud dokumendid, jäävad loa väljaandjale.“;

1.6 täiendada § 18 lõiget 1 lausega “Samuti tagatakse ohutu juurdepääs jalakäijatele ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.“;

1.7 asendada § 17 lõike 1 punktis 2 ja § 31 lõikes 3 sõnad “kommunaalameti liiklusteenistuse“ sõnaga “transpordiameti“;

1.8 asendada § 17 lõike 1 punktis 3 ja § 34 lõikes 1 sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet“ sõnaga “transpordiamet“ vastavas käändes;

1.9 asendada § 23 lõikes 5, § 28 lõikes 2, § 43 lõike 2 punktis 5 ja § 46 lõikes 2 sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet“ sõnaga “keskkonnaamet“ vastavas käändes;

1.10 asendada § 35 lõikes 1 sõna “kinnitamiseks“ sõnaga “teadmiseks“;

1.11 tunnistada kehtetuks § 35 lõige 4;

1.12 muuta § 42 lõike 3 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt “Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.“;

1.13 muuta § 45 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 45 Kaevetöö järelevalve

Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad kommunaalamet, keskkonnaamet, transpordiamet, politseiprefektuur ja linnaosa valitsused vastavalt oma pädevusele.“.

2. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees