Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
03.02.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 "Tallinna kaevetööde eeskirja kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 6
Jõustumine:03.02.2005
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 6

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 “Tallinna kaevetööde eeskirja kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 1, kooskõlas linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja alljärgnevalt:

1.1 asendada § 3 lõikes 2 sõnad “Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil (edaspidi säästva arengu ja planeerimise amet“ sõnadega “Linnaplaneerimise Ametil (edaspidi linnaplaneerimise amet)“;

1.2 asendada § 5 lõikes 7 sõnad “Transpordi- ja Keskkonnaametiga (edaspidi transpordi- ja keskkonnaamet)“ sõnadega “Transpordiametiga (edaspidi transpordiamet)“;

1.3 asendada § 6 lõikes 2 sõnad “transpordi- ja keskkonnaameti jäätmespetsialistiga“ sõnadega “Tallinna Keskkonnaametiga (edaspidi keskkonnaamet)“;

1.4 asendada § 7 lõikes 1, § 8 lõikes 1 ja 2, § 25 lõikes 2, § 33 lõikes 2 ja § 39 lõikes 2 sõnad “säästva arengu ja planeerimise amet“ sõnadega “linnaplaneerimise amet“ vastavas käändes;

1.5 muuta § 10 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 10 Kaevetööloa taotlemine

(1)     Kaevetööloa saamiseks esitab taotleja või kaevetöö eest vastutav isik haldajale hiljemalt seitse päeva enne kaevetöö algust:

1) linnaplaneerimise ameti poolt kooskõlastatud kaevetööloa taotluse;

2) linnaplaneerimise ameti ehitusloaga ehitusprojekti ja vajadusel selle kaevetöid käsitlevad tööjoonised;

3) transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemi ja ühistranspordiliinide ümbersõitude skeemi;

4) transpordiameti poolt väljastatud loa liikluse ajutise piiramise või sulgemise (edaspidi tänava ajutise sulgemise) kohta;

5) vastutava isiku isikut tõendava dokumendi;

6) tööde ajagraafiku, mis on kinnitatud taotleja ning alltöövõtja allkirjaga;

7) ümbersõidutee olemasolu korral transpordiametiga ja kommunaalametiga kooskõlastatud akti ümbersõidutee ülevaatuse kohta;

8) haljastuse muutmise korral keskkonnaameti poolt väljastatud vastava loa;

9) garantiikirja, millega kinnitatakse kaevetööks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja rahaliste vahendite olemasolu;

(2) Taotlusele lisatud dokumendid, välja arvatud lõike 1 punktides 4, 5 ja 8 nimetatud dokumendid, jäävad loa väljaandjale.“;

1.6 täiendada § 18 lõiget 1 lausega “Samuti tagatakse ohutu juurdepääs jalakäijatele ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.“;

1.7 asendada § 17 lõike 1 punktis 2 ja § 31 lõikes 3 sõnad “kommunaalameti liiklusteenistuse“ sõnaga “transpordiameti“;

1.8 asendada § 17 lõike 1 punktis 3 ja § 34 lõikes 1 sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet“ sõnaga “transpordiamet“ vastavas käändes;

1.9 asendada § 23 lõikes 5, § 28 lõikes 2, § 43 lõike 2 punktis 5 ja § 46 lõikes 2 sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet“ sõnaga “keskkonnaamet“ vastavas käändes;

1.10 asendada § 35 lõikes 1 sõna “kinnitamiseks“ sõnaga “teadmiseks“;

1.11 tunnistada kehtetuks § 35 lõige 4;

1.12 muuta § 42 lõike 3 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt “Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.“;

1.13 muuta § 45 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 45 Kaevetöö järelevalve

Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad kommunaalamet, keskkonnaamet, transpordiamet, politseiprefektuur ja linnaosa valitsused vastavalt oma pädevusele.“.

2. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees