Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määruse nr 34 "Tallinna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 5
jõustumine 03.02.2005
Kehtetuks tunnistamine 15.03.2007
Redaktsiooni kehtivus 03.02.2005 - ...

KEHTETU:

Tvk m 08.03.2007 nr 6 jõust. 15.03.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 5

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määruse nr 34 “Tallinna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Juhindudes Jäätmeseaduse § 71 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 365 ja linnavolikogu 9. detsembri määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja alljärgnevalt:

1.1 asendada eeskirja punktides 3, 4, 16, 73, eeskirja lisa 1 punktides 4, 5, 6, 23, 33 sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet“ ja eeskirja punktis 59 sõna “kommunaalamet“ sõnaga “keskkonnaamet“ vastavas käändes;

1.2 jätta eeskirja punktist 3 välja sõnad “Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet)“ ja Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet (edaspidi munitsipaalpolitsei)“;

1.3 asendada punktis 4 sõnad “menetleb jäätmelubade taotlusi“ sõnadega “menetleb väärtegusid ja jäätmelubade taotlusi“;

1.4 § III “Jäätmekäitluse üldnõuetesse“ lisada punkt 10 lõppu lause:

“Käesolev nõue kehtib juhul, kui olmejäätmete töötlemisettevõttes on segunenud olmejäätmete käitlemiskulud võrdsed käitlemiskuludega Tallinna Prügilas.“;

1.5 tunnistada kehtetuks eeskirja punktid 5, 7 ja 71.

2. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees