Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määruse nr 34 "Tallinna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 määrus number 5
Jõustumine:03.02.2005
Kehtetuks tunnistamine:15.03.2007
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2005 - ...

KEHTETU:

Tvk m 08.03.2007 nr 6 jõust. 15.03.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2005 nr 5

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määruse nr 34 “Tallinna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Juhindudes Jäätmeseaduse § 71 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 365 ja linnavolikogu 9. detsembri määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja alljärgnevalt:

1.1 asendada eeskirja punktides 3, 4, 16, 73, eeskirja lisa 1 punktides 4, 5, 6, 23, 33 sõnad “transpordi- ja keskkonnaamet“ ja eeskirja punktis 59 sõna “kommunaalamet“ sõnaga “keskkonnaamet“ vastavas käändes;

1.2 jätta eeskirja punktist 3 välja sõnad “Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet)“ ja Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet (edaspidi munitsipaalpolitsei)“;

1.3 asendada punktis 4 sõnad “menetleb jäätmelubade taotlusi“ sõnadega “menetleb väärtegusid ja jäätmelubade taotlusi“;

1.4 § III “Jäätmekäitluse üldnõuetesse“ lisada punkt 10 lõppu lause:

“Käesolev nõue kehtib juhul, kui olmejäätmete töötlemisettevõttes on segunenud olmejäätmete käitlemiskulud võrdsed käitlemiskuludega Tallinna Prügilas.“;

1.5 tunnistada kehtetuks eeskirja punktid 5, 7 ja 71.

2. Määrus jõustub 3. veebruaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees