Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 59 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2005 korraldus number 108
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2005 nr 108-k

 

 

Narva mnt 59 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja osaline maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 7 lg 5 ja lg 5², § 15 lg 1, lg 2, § 19¹ lg 1 p 3, lg 3, lg 4, § 22¹ lg 5, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, 563, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 7. märtsi 1994 otsuse nr 1897, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 26. novembrist 1998 notariaalregistri nr 8434, Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004 korralduse nr 2640-k, ERGO Kindlustuse Aktsiaselts`i poolt volitatud isiku 20.12.2004 avalduse  ja maa tagastamise toimiku nr 9628 materjalid

 

 

1. Määrata ehitiste teenindamiseks vajalik maa Kesklinna linnaosas ja tagastada see osaliselt alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Narva mnt 59;

1.2 pindala: 2173 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastamisele kuulub punktis 1 märgitud maast 1594/2173 mõttelist osa, (endine kinnistu nr 3600 pindalaga 1593,93 m²).

3. Tagastada punktis 1 märgitud maast 1594/2173 mõttelist osa järgmisele isikule:

ERGO Kindlustuse Aktsiaselts, registrikood 10017013, asukoht Lauteri tn 5, Tallinn 10114.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 3 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 16.12.2004 väljavõttele.

5. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3600 maa-ala suurusega 100 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Narva mnt 59A teisele isikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Punktis 3 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 146 (ükssada nelikümmend kuus) krooni ja 70 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

8. Maa taotlejal kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

8.1 maa omanikel tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

8.2 juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt Narva mnt 59A maaüksusele on seni toimunud läbi Narva mnt 59 maaüksuse.

9. Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks ERGO Kindlustuse Aktsiaseltsile;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär