Tallinna Linnavalitsuse alatiste komisjonide põhimääruste ja komisjoni koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 26.01.2005 määrus number 13
jõustumine 31.01.2005

Redaktsiooni kehtivus 04.06.2007 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv m 30.05.2007 nr 56 jõust. 04.06.2007
Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2005 nr 13

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse alatiste komisjonide põhimääruste ja komisjoni koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määruse nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“, Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määruse nr 44 "Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine" lisa 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktidega 1.2, 2.1 ja 2.3, Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna maa- ja metsaküsimuste lahendamise komisjoni põhimääruse punktidega 1.2, 2.1, 2.3 ja 2.5, Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruse punktiga 2.2, Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1998 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimääruse punktidega 1.2, 2.2 ja 2.3 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Arhitektuurinõukogu põhimääruse punktiga 2.1.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Asendada Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktides 2.2, 2.3 ja 2.4 sõnad „Säästva Arengu ja Planeerimise“ sõnaga „Linnaplaneerimise“.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 01. märtsi 2004 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

2.1 arvata komisjoni koosseisust välja Arvo Rikkinen ja Aale Kask;

2.2 kinnitada komisjoni aseesimeheks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor Endrik Mänd;

2.3 (Kehtetu - Tlv m 30.05.2007 nr 56 jõust. 04.06.2007)

3. (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.1 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.2 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.3 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.4 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.5 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.6 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

3.7 (Kehtetu - Tlv m 14.02.2007 nr 19 jõust. 19.01.2007)

4. Teha Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määruse nr 106 punktiga 1 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruses ja punktiga 2 kinnitatud komisjoni koosseisus järgmised muudatused:

4.1 asendada põhimääruse punktides 2.4 ja 2.5 sõnad „Säästva Arengu ja Planeerimise“ sõnaga „Linnaplaneerimise“ vastavas käändes;

4.2 muuta komisjoni aseesimees Igor Volkovi ametinimetust järgnevalt: Linnaplaneerimise ameti juhataja – linna peaarhitekt;

4.3 muuta komisjoni sekretär Taimi Lokotari ametinimetust järgnevalt: Linnaplaneerimise ameti geomaatika osakonna juhataja.

5. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 105 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

5.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Helila ja Toivo Ninnas;

5.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna peaspetsialist Kalle Maandi.

6. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Arhitektuurinõukogu koosseisus oleva komisjoni liikme Arvo Rikkineni ametinimetust järgnevalt: Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.

7. Määrus jõustub 31. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär