Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 19.01.2005 korraldus number 97
Kehtetuks tunnistamine 23.05.2007
Redaktsiooni kehtivus 19.01.2005 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 946

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. jaanuar 2005 nr  97-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50´lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1646-k moodustatud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1  arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Helila ja Mati Songisepp;

1.2  kinnitada komisjoni koosseisu:

Ants Maaring                 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna peaspetsialist;

Eno Saar                        Tallinna Transpordiameti juhataja;

Andres Kompus             Tallinna Transpordiameti infrastruktuuri osakonna juhataja;

1.3 lugeda komisjoni liikme Tarmo Pauklini ametinimetuseks “Tallinna Keskkonnaameti keskkonnakaitse teenistuse direktor“.         

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Helilale, Mati Songisepale, Ants Maaringule, Eno Saarele, Andres Kompusele ja Tarmo Pauklinile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes