Volta tn 18 maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 19.01.2005 korraldus number 76

Redaktsiooni kehtivus 19.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. jaanuar 2005 nr  76-k

 

 

Volta tn 18 maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 22¹ lg 5, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, 563, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 23. detsembri 1996 otsuse nr 8344 ja maa tagastamise toimiku nr 9285 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Volta tn 18;

1.2 pindala: 930 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4297 pindalaga 910 m2) 1/2 mõttelises osas järgmisele isikule:

Leida Zemskova, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 2107/2808 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 10.11.2004 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4297 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud vastavalt kaasomandi osa suurusele tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.1 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Leida Zemskovale, Milvi Pruksile ja Tõnu Merilale.

7.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes