Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 "Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 04.01.2005 määrus number 1
jõustumine 07.01.2005
Kehtetuks tunnistamine 02.08.2010
Redaktsiooni kehtivus 07.01.2005 - 01.08.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 09.06.2010 nr 55, jõustumine 02.08.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    4. jaanuar 2005 nr 1

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lg 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662, 663, 664 lg 2 punkti 1, Looduskaitseseaduse § 71, 73, 74, 75 lg 3 ja Maksukorralduse seaduse § 5 lg 2, § 152, 154 ja § 162 lg 2 punkti 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine”, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra kinnitamine”.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” lisa 1 järgmiselt:

1.1 asendada punktis 2.2.2 sõna “peaspetsialist” sõnaga “juhtivspetsialist”;

1.2 muuta numeratsiooni järgmiselt:

1.2.1 asendada number 2.11 numbriga 21.1;

1.2.2 asendada number 2.1.11 numbriga 21.1.1;

1.2.3 asendada number 2.1.21 numbriga 21.1.2;

1.2.4 asendada number 2.21 numbriga 21.2;

1.2.5 asendada number 2.2.11 numbriga 21.2.1;

1.2.6 asendada number 2.2.21 numbriga 21.2.2;

1.3 muuta punkti 3 ja sõnastada järgmiselt:

“3. Tallinna Linnaplaneerimise Amet”;

1.4 muuta punkti 3.6.4 ja sõnastada järgmiselt:

“3.6.4 linnakujunduse ja infrastruktuuri osakonna juhtivspetsialist”;

1.5 muuta punkti 5 ja sõnastada järgmiselt:

“5. Tallinna Transpordiamet”;

1.6 muuta punkte 5.3.3 – 5.3.6 ja sõnastada järgmiselt:

“5.3.3 direktor;

5.3.4 parkimiskorralduse osakonna juhataja;

5.3.5 parkimiskorralduse osakonna vanemspetsialist;

5.3.6 parkimiskorralduse osakonna nooremkontrolör;”;

1.7 täiendada punkti 5.3 punktidega 5.3.7 – 5.3.13 järgmises sõnastuses:

“5.3.7 liikluskorralduse osakonna juhataja;

5.3.8 liikluskorralduse osakonna peaspetsialist;

5.3.9 liikluskorralduse osakonna vanemspetsialist;

5.3.10 liikluskorralduse osakonna spetsialist;

5.3.11 linnatranspordi osakonna juhataja;

5.3.12 linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

5.3.13 linnatranspordi osakonna nooremkontrolör.”;

1.8 täiendada punkti 5 punktiga 5.31 järgmises sõnastuses:

“5.31 Maksukorralduse seaduse §-de 152 ja 154 alusel

5.31.1 ameti juhataja

5.31.2 ameti juhataja asetäitja;

5.31.3 direktor;

5.31.4 parkimiskorralduse osakonna juhataja;

5.31.5 parkimiskorralduse osakonna vanemspetsialist;

5.31.6 parkimiskorralduse osakonna nooremkontrolör;

5.31.7 liikluskorralduse osakonna juhataja;

5.31.8 liikluskorralduse osakonna peaspetsialist;

5.31.9 liikluskorralduse osakonna vanemspetsialist;

5.31.10 liikluskorralduse osakonna spetsialist;

5.31.11 linnatranspordi osakonna juhataja;

5.31.12 linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

5.31.13 linnatranspordi osakonna nooremkontrolör.”;

1.9 muuta punkte 5.5.4 – 5.5.7 ja sõnastada järgmiselt:

“5.5.4 linnatranspordi osakonna peaspetsialist;

5.5.5 linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

5.5.6 linnatranspordi osakonna spetsialist;

5.5.7 linnatranspordi osakonna nooremkontrolör;”;

1.10 täiendada punkti 5.5 punktidega 5.5.8 – 5.5.15 järgmises sõnastuses:

“5.5.8 sõitjateveo osakonna juhataja;

5.5.9 sõitjateveo osakonna juhtivspetsialist;

5.5.10 sõitjateveo osakonna peaspetsialist;

5.5.11 sõitjateveo osakonna vanemspetsialist;

5.5.12 infrastruktuuri osakonna juhataja;

5.5.13 infrastruktuuri osakonna juhtivspetsialist;

5.5.14 infrastruktuuri osakonna spetsialist;

5.5.15 parkimiskorralduse osakonna nooremkontrolör.”;

1.11 lisada punkt 51.järgmises sõnastuses:

“51. Tallinna Keskkonnaamet

51.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 663 alusel

51.1.1 ameti juhataja;

51.1.2 keskkonnakaitseteenistuse direktor;

51.1.3 keskkonnahoiu osakonna juhataja;

51.1.4 keskkonnahoiu osakonna juhtivspetsialist;

51.1.5 keskkonnahoiu osakonna peaspetsialist;

51.1.6 keskkonnahoiu osakonna spetsialist;

51.1.7 haljastuse ja heakorra osakonna vanemspetsialist;

51.1.8 munitsipaalpolitsei direktor;

51.1.9 munitsipaalpolitsei registritalituse juhtivinspektor;

51.1.10 munitsipaalpolitsei registritalituse peaspetsialist;

51.1.11 munitsipaalpolitsei menetlustalituse juhtivinspektor;

51.1.12 munitsipaalpolitsei menetlustalituse peainspektor;

51.1.13 munitsipaalpolitsei menetlustalituse vaneminspektor;

51.1.14 munitsipaalpolitsei menetlustalituse inspektor;

51.2 Looduskaitseseaduse § 71, 73 ja 74 alusel

51.2.1 ameti juhataja;

51.2.2  keskkonnakaitseteenistuse direktor;

51.2.3  keskkonnahoiu osakonna juhataja;

51.2.4  keskkonnahoiu osakonna juhtivspetsialist.”;

1.12 asendada punktides 6.1.9 ja 6.4.3 sõnad “linnavara osakonna ettevõtluse peaspetsialist” sõnadega “linnavara osakonna linnavaratalituse ettevõtluse peaspetsialist”;

1.13 asendada punktides 6.1.20, 6.2.12, 6.3.10 ja 6.4.1 sõnad “linnamajanduse osakonna kauplemislubade peaspetsialist” sõnadega “linnamajanduse osakonna linnakujunduse talituse kauplemislubade peaspetsialist”;

1.14 muuta punkti 6.2.15 ja sõnastada järgmiselt:

“6.2.15 linnavara osakonna linnavaratalituse elamumajanduse peaspetsialist;”;

1.15 muuta punkti 6.5.10 ja sõnastada järgmiselt:

“6.5.10 linnavara osakonna linnakujunduse talituse heakorra vanemspetsialist;”;

1.16 muuta punkti 6.6.10 ja sõnastada järgmiselt:

“6.6.10 linnavara osakonna linnakujunduse talituse ehituse vanemspetsialist;”;

1.17 täiendada punkti 6 punktidega 6.1.21, 6.2.21, 6.3.21, 6.4.12, 6.5.21, 6.6.21, 6.8.51, 6.9.21, 6.10.21, 6.11.41 ja 6.12.21 järgmises sõnastuses:

“linnaosa vanema asetäitja – linnavara osakonna juhataja;”;

1.18 täiendada punkti 6 punktidega 6.9.192, 6.10.42 ja 6.11.52 järgmises sõnastuses:

“linnavara osakonna peaspetsialist;”;

1.19 täiendada punkti 6.9 punktiga 6.9.191 järgmises sõnastuses:

“6.9.191 linnavara osakonna heakorra vanemspetsialist;”;

1.20 täiendada punkti 6.12 punktiga 6.12.10 järgmises sõnastuses:

“6.12.10 linnavara osakonna linnavaratalituse ettevõtluse peaspetsialist.”.

2. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 29. augusti 2002 määruse nr 95 “Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine” lisa 1 punktid  2.1.4 – 2.1.6, 2.3, 3.7.3, 3.7.4, 4 koos kõikide alapunktidega, 5.2, 5.4, 6.2.11, 6.2.21, 6.5.18 - 6.5.21, 6.6.11, 6.6.17 – 6.6.19 ja 6.6.21 kehtetuks.

3. Määrus jõustub 7. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Kaupo Reede

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär