Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 6
jõustumine 17.01.2005

Redaktsiooni kehtivus 28.03.2005 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv m 23.03.2005 nr 29 jõust. 28.03.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    12. jaanuar 2005 nr 6

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärust alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 2.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) esindajad ja teised linnavalitsuse poolt määratud isikud.“.

2. (Kehtetu - Tlv m 23.03.2005 nr 29 jõust. 28.03.2005)

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2004 määruse nr 83 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punktid 1.3 ja 2.

4. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär