Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 määrus number 8
jõustumine 17.01.2005
Kehtetuks tunnistamine 07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus 17.01.2005 - 17.04.2005

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    12. jaanuar 2005 nr 8

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse muutmine ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõigete 1, 3 ja 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lõikega 2, Tallinna Linnavolikogu  14. oktoobri 2004 otsusega nr 214 “Tallinna linnapea valimine“, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusega nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ punktiga 3.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 “Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ punktidega 1.2 ja 2.1 – 2.3.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määruse nr 26 lisa 1 järgmiselt:

1.1 muuta punkti 2.2 ja sõnastada järgmiselt:

“2.2 Komisjoni aseesimeesteks on vastavat valdkonda kureeriv abilinnapea ja Harjumaa Päästeteenistuse direktor.“;

1.2 muuta punkti 2.3 ja sõnastada järgmiselt:

“2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, linnakantselei korrakaitsenõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Eesti Kaitsejõudude, Tallinna Politseiprefektuuri ja Harjumaa Päästeteenistuse esindajad.“.

2. Kinnitada Tallinna kriisikomisjoni koosseis vastavalt lisale.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2004 määrus nr 74 “Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“.

4. Määrus jõustub 17. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005

määrusega nr 8

LISA

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseis

 

 

 

Esimees:         Tõnis Palts                                       Linnapea

Aseesimehed: Peep Aaviksoo                                 Abilinnapea

                       Raik Saart                                         Harjumaa Päästeteenistuse direktor

Liikmed:        Diana Ingerainen                              Abilinnapea

                       Vladimir Maslov                              Abilinnapea

                       Tatjana Muravjova                           Abilinnapea

                       Ülle Rajasalu                                    Abilinnapea

                       Kaupo Reede                                    Abilinnapea

                       Toomas Sepp                                    Linnasekretär

                       Ain Valdmann                                  Tallinna Kommunaalameti juhataja

                       Raivo Küüt                                       Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt

                       Rene Brus                                         Üksik-Vahipataljoni ülem, kapten

Sekretär:         Urmas Ait                                         Tallinna Linnakantselei korrakaitsenõunik

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär