Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kiviaia tee 9a, Kiviaia tee 10b ja Kiviaia tee 11b maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.01.2005 korraldus number 4
Redaktsiooni kehtivus:12.01.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. jaanuar 2005 nr  4-k

 

 

Kiviaia tee 9a, Kiviaia tee 10b ja Kiviaia tee 11b maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Vabariigi Valitsuse määruse 01. juunist 2002 nr 57, Tallinna Linnavolikogu määruse 30. oktoobrist 2003 nr 55, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korralduse 26. juunist 2002 nr 1879-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsuse 9. maist 1994 nr 2839, nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. märtsist 2002 notari ametitoimingu number 2268/2002, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 03. septembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 6256 ja maa tagastamise toimiku nr 7408 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kiviaia tee 9a;

1.2 pindala: 2535 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 11457 pindalaga 135842 m2)  järgmisele isikule:

Osaühing Woody, registrikood 10977138, asukoht Järvevana tee 9g, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Kiviaia tee 10b;

5.2 pindala: 48167 m2;

5.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 11457 pindalaga 135842 m2)  järgmisele isikule:

Osaühing Woody, registrikood 10977138, asukoht Järvevana tee 9g, Tallinn.

7. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

9.1 asukoht: Kiviaia tee 11b;

9.2 pindala: 21366 m2;

9.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

10. Tagastada punktis 9 nimetatud maa (endine kinnistu nr 11457 pindalaga 135842 m2)  järgmisele isikule:

Osaühing Woody, registrikood 10977138, asukoht Järvevana tee 9g, Tallinn.

11. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

12. Punktis 10 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

13. Lugeda endise kinnistu nr 11457 maa tagastatuks.

14. Maa taotlejal:

14.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

14.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

14.3 täita Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja.

15. Juurdepääs Kiviaia tee 11a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Kiviaia tee 9a maaüksuse.

16. Juurdepääs avalikult kasutatavale Kiviaia teele on seni toimunud läbi Kiviaia tee 10b maaüksuse.

17. Tallinna Maa-ametil:

17.1 teha korraldus teatavaks Osaühing Woody´le;

17.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

18. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär