Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigihanke (viitenumber 004367) raamlepingu täiendava kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Eno Saarele
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2004 korraldus number 2840
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2004 nr 2840-k

 

 

Riigihanke (viitenumber 004367) raamlepingu täiendava kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Eno Saarele

 

 

 

Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 3, Ühistranspordiseaduse § 5411 lg 3, Liiklusseaduse § 501 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 otsuse nr 176, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine“ punkti 10.1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 61 kinnitatud Tallinna linna 2005. aasta eelarvega, tulenevalt 26. veebruaril 2003 Tallinna linna ja AS Falck Eesti vahel sõlmitud riigihankega viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide ning taksoveo eeskirja ja parkimisnõuete täitmise kontrollteenus“ raamlepingu punktist 3.3 ning Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusest nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja AS Falck Eesti vahel 26. veebruaril 2003 sõlmitud riigihanke viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenus“ raamlepingu täiendav kokkulepe nr 7 parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse ostmise kohta 2005. aastal 1. jaanuarist – 30. aprillini ning Tallinna ühistranspordi piletikontrolli ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse ostmise kohta 2005. aastal.

2. Volitada Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhataja Eno Saar´t linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Volitada alates 1. jaanuarist 2005 raamlepingu täiendavatele kokkulepetele ühistranspordi piletikontrolli, taksoveo eeskirja ning parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse osas, mis ei puuduta rahalisi kohustusi, alla kirjutama Tallinna Transpordiameti juhatajat Eno Saart.

4. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2003 korralduse nr 421-k punktid 3 ja 4 alates 1. jaanuarist 2005 kehtetuks.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhataja Eno Saar´ele ja AS-ile Falck Eesti.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse 29.detsembri 2004

korraldusele nr 2840-k      

 

LISA nr 7

26.02.2003 sõlmitud riigihanke viitenumbriga 004367 Tallinna Ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse raamlepingule

 

 

 

TÄIENDAV KOKKULEPE NR 7

RIIGIHANKE RAAMLEPINGULE

 

 

Tallinnas                                                                                                         31. detsembril 2004. a

 

Riigihanke nimetus: Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenus.

Viitenumber: 004367

 

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse …detsembri 2004 korralduse nr …-k alusel Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhataja Eno Saar 

ja

riigihanke edukas pakkuja AS Falck Eesti, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Allan Elerand (edaspidi nimetatud "Täitja"),

keda nimetatakse edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled,

sõlmisid riigihanke raamlepingu täiendava kokkuleppe (edaspidi nimetatud kokkulepe) alljärgnevas:

 

I ÜLDSÄTTED

1.1   Käesolev kokkulepe on sõlmitud Poolte vahel vastavalt 26.veebruaril 2003 sõlmitud Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse riigihanke raamlepingus sätestatud tingimustele.

1.2   Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusest nr 43, millega korraldati ümber Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning Tallinna Kommunaalameti tegevus, täidab alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Transpordiamet (edaspidi TA) hankelepingus nimetatud Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning Tallinna Kommunaalameti ülesandeid.

Tellija kontaktandmed on:

Tallinna Transpordiamet

Registrikood: 75028252

Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn

Telefon: 640 4618

Faks: 640 4617

E-mail:

 

II OBJEKT

Kokkuleppe objekt on 2005. aastal ühistranspordi piletikontrolli ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse mahu, arvelduste korra ning teenuste osutamise tingimuste täpsustamine ning 2005. aasta 1. jaanuarist – 30. aprillini parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse mahu, arvelduste korra ning teenuse osutamise tingimuste täpsustamine.

 

III Teenuse maht ja arveldused

3.1 Täitja organiseerib 2005. aastal 1. jaanuarist – 30. aprillini Tallinnas parkimistasu tasumise kontrolli.

3.2 Täitja kohustub korraldama parkimistasu kontrolöride töögraafiku ja sellest kinnipidamise selliselt, et on tagatud efektiivne kontroll ja parkimistasu laekumine, rakendades selleks tööle vähemalt 9 täistööajaga töötajat.

3.3 Täitja organiseerib 2005. aastal täistööajaga ühistranspordi piletikontrolöride töö vastavalt TA kinnitatud töögraafikule alljärgnevalt:

3.3.1 jaanuaris 38 kontrolöri

3.3.2 veebruaris 45 kontrolöri

3.3.3 märtsis – detsembris 55 kontrolöri;

3.4 Täitja organiseerib 2005. aastal taksoveo kontrolliks Tallinna tänavail 1 taksokontrollekipaaži varustamise Täitja ärinime tunnustega patrullsõiduki ja täistööajaga juht-turvamehega vastavalt TA kinnitatud töögraafikule;

3.5 Täitja korraldab 2005. aastal neli 10-päevast (esmaspäevast reedeni) piletikontrolli kampaaniat, mille käigus on igapäevaselt täiendavalt väljas 38 (kolmkümmend kaheksa) ühistranspordi piletikontrolöri.  

3.6 Tööefektiivsuse näitajad fikseeritakse  igakuistel juhtgrupi koosolekutel.

3.7 Hiljemalt neljapäeval kell 11.00 esitab Täitja TA-le aruande eelmisel nädalal teostatud kontrolli kohta, mis sisaldab kontrollitud transpordivahendite arvu, sõitjate arvu, koostatud väärteo protokollide ja üldmenetluse otsuste arvu ning määratud rahatrahvide summat.

3.8 Riigihanke raamlepingu p-des 6.1.5 ja 6.1.6 nimetatud aruanne esitatakse vastavalt täiendava kokkuleppe nr 6 p-s 3.12 ettenähtud korrale.

3.9 Ühistranspordi piletikontrolli ja taksoveo eeskirjade kontrolli eest kohustub TA Täitjale 2005. aastal maksma kokku 11 435 000 (üksteist miljonit nelisada kolmkümmend viis tuhat) krooni, millele lisandub käibemaks.

3.10 Parkimistasu tasumise kontrollteenuse eest kohustub TA Täitjale 2005. aasta 1. jaanuarist – 30. aprillini kokku tasuma 1 000 000 (üks miljon) krooni, mis sisaldab käibemaksu 152 544 (ükssada viiskümmend kaks tuhat viissada nelikümmend neli) krooni. TA kohustub Täitjale alates 2005. jaanuarist kuni 30. aprillini teenustasu maksma igakuiselt summas 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) krooni, mis sisaldab käibemaksu 38 136 (kolmkümmend kaheksa tuhat ükssada kolmkümmend kuus) krooni.

3.11 Täitja esitab TA-le kokkuleppe alusel osutatud teenuse eest tasumiseks arve hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks koos kuuaruandega. Nimetatud arve kuulub TA poolt tasumisele 15 kalendripäeva jooksul.

3.12 TA poolt Täitja arve põhjendamatu mittetähtaegse tasumise puhul tasub TA Täitjale viimase nõudmisel viivist 0,01 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

3.13 Teenustasu vähendatakse võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel.

3.14 Täitja kannab väärteo eest vastaval nädalal karistusena kohaldatud ja Täitjale laekunud rahatrahvid selle nädala viimasel tööpäeval üle TA arveldusarvele nr 10220028917013 Eesti Ühispangas.

 

IV TÄITJA KOHUSTUSED PARKIMISE kontrollteenuse teostamisel

4.1 Täitja:

4.1.1 teostab parkimisjärelevalvet Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud tasulisel parkimisalal;

4.1.2 tuvastab parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise ja määrab viivistasu;

4.1.3  osaleb viivistasu määramise otsusele esitatud vaiete lahendamise komisjoni töös;

4.1.4  peab arvestust määratud viivistasude otsuste kohta, kontrollib viivistasude laekumist ja valmistab ette materjalid õigeaegselt tasumata viivistasude sissenõudmiseks parkimistasu maksuhalduri vahendusel täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras;

4.1.5 kannab Täitjale laekunud parkimistasu maksmatajätmisel sõidukijuhtidele määratud viivistasud regulaarselt üks kord nädalas neljapäeviti TA arvelduskontole märkides selgituseks “Viivistasu“ ja ajaperioodi, millal viivistasu on laekunud. Viivistasu TA-le ülekandmisega viivitamise korral on Täitja kohustatud tasuma viivist 0,01 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest;

4.1.6 esitab iga kuu 5-nda kuupäeva kella 12.00-ks TA-le elektrooniliselt aruande eelmisel kuul määratud viivistasude kohta.

4.2 TA-le vaide esitamisel viivistasu otsuse peale, esitab Täitja TA nõudmisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui seitsme tööpäeva jooksul, järgmised dokumendid:

4.2.1 viivistasu määramise otsuse koopia; 

4.2.2 Täitja põhjendatud seisukoht viivistasu otsuse peale esitatud vaide lahendamise kohta.

4.3 Kokkuleppe jõustumisest alates esindab Täitja Tallinna linna kõigis kokkuleppe või riigihanke raamlepingu alusel teostatavate ülesannete või toimingutega seotud kohtuvaidlustes omal kulul.

4.4 Kokkuleppe või riigihanke raamlepingu süülise rikkumise tõttu tekkinud kahjud kannab Täitja.

 

V TÄITJA JA TA KOHUSTUSED Taksoveo EESKIRJADE kontrollI teostamisel

 

5.1 Täitja esitab järgnevaks kuuks töögraafiku TA-le kinnitamiseks elektrooniliselt hiljemalt jooksva kuu 24. kuupäevaks.

5.2 TA-l on vajadusel õigus teha edastatud töögraafikus muudatusi, millest tuleb Täitjat elektrooniliselt informeerida hiljemalt muudatusele eelneva tööpäeva kella 15-ks.    

5.3 Täitja esitab iga töönädala teisipäeval kella 12-ks TA-le elektrooniliselt aruande eelmisel nädalal teostatud kontrolli kohta (sh graafikujärgselt päevade kaupa kasutatud kontrollekipaažide sõidukite registreerimisnumbrid, juht-turvameeste nimed).

5.4 Kontrollekipaaži käsutuses olevate sõidukite äratundmise vältimiseks kontrollitavate taksojuhtide poolt ei kasutata sama registreerimismärgiga sõidukit ühel ja samal kuul üle 7 (seitsme) päeva järjest.

5.5 Täitja kohustub vastavalt täitemenetluse seadustikule väärteomenetluse käigus määratud rahatrahvid sisse nõudma, vajadusel sundkorras, ning esitama karistusregistrile andmed vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.6 Riigihanke raamlepingu VII osa ei kohaldata 2005. aastal kontrollteenuse osutamisel.

 

VI TÄITJA JA TA KOHUSTUSED ühistranspordi piletikontrolli teostamisel

 

6.1 Täitja kohustub kontrollima ühistranspordivahendites sõitjatel sõiduõigust tõendavate dokumentide olemasolu ning kohtuvälise menetlejana menetlema ühistranspordiseaduse paragrahvides 547 lõikes 1  ja 5410 sätestatud väärtegusid.

6.2. Täitja kohustub vastavalt täitemenetluse seadustikule väärteomenetluse käigus määratud rahatrahvid sisse nõudma, vajadusel ka sundkorras, ning esitama karistusregistrile andmed vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

 

VII KOKKULEPPE TÄHTAEG

Kokkulepe jõustub 1. jaanuaril 2005 ja kehtib kuni Poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni vastavalt riigihanke raamlepingu ja käesoleva täiendava kokkuleppe tingimustele.

 

VIII LÕPPSÄTTED

Käesolev täiendav kokkulepe on vormistatud kahes (2) identset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

 

_____________________________                          ______________________________

Eno Saar                                                                      Allan Elerand

Tallinna Transpordiameti juhataja                                  AS Falck Eesti juhatuse liige

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär