Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Põhikooli põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2004 määrus number 107
Jõustumine:05.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:02.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:11.09.2006 - 02.05.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.04.2011 nr 59, jõustumine 02.05.2011

REDAKTSIOON:

Tlv m 06.09.2006 nr 71 jõust 11.09.2006

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     29. detsember 2004 nr 107

 

 

 

 

 

Lasnamäe Põhikooli põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning 30. septembri 2004 otsuse nr 204 alusel.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada juurdelisatud Lasnamäe Põhikooli põhimäärus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 08. detsembri 1999 määruse nr 109 punktiga 2 kinnitatud Tallinna Kadrioru Põhikooli põhimäärus.

3. Määrus jõustub 5. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2004

määrusega nr 107

LISA 

 

LASNAMÄE PÕHIKOOLI PÕHIMÄÄRUS

 

 

 

     

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Lasnamäe Põhikool (edaspidi põhikool) on munitsipaalkool põhihariduse omandamiseks. Põhikool on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

1.2 Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Ümera tn 46 13816 Tallinn.

1.3 Põhikoolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika. Koolil on oma eelarve ning võib olla oma pangaarve.

1.4 Põhikooli põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

1.5 Põhikool on ühtluskool, milles iga järgmine õppeaasta tugineb vahetult eelmisele ning võimaldab ülemineku ühest koolist teise.

1.6 Õppimine põhikoolis on õppemaksuta.

1.7 Põhikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. TEGEVUSE EESMÄRGID 

2.1 Põhikooli tegevuse eesmärgid on:

2.1.1 luua koolikohustuslikele lastele võimalused põhihariduse omandamiseks päevases õppevormis;

2.1.2 anda teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused õpingute jätkamiseks, põhihariduse omandamiseks ning loob võimaluse jätkata õpinguid;

2.1.3 luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks kooli juures.

 

3. ÕPPEKEEL

3.1 Õppetöö põhikoolis toimub vene keeles.

3.2 Eesti keele õpe on kohustuslik riikliku õppekavaga määratud mahus.

 

4. STRUKTUUR 

4.1 Põhikoolis on tasandusklassi 1.-9. klass ning põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassid.
(Tlv m 06.09.2006 nr 71 jõust 11.09.2006)

4.2 Põhikooli juures tegutsevad pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, stuudiod, ettevalmistusrühmad koolieelikutele alushariduse omandamiseks.

4.3 Koolis on oma raamatukogu.

 

5. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

5.1 Põhikool järgib õppe-kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt põhikoolile kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava. Õpingute alusdokumendiks on põhikooli direktori poolt kinnitatud kooli õppekava. Põhikool tegutseb üldõppe suunitlusega õppekava alusel.

5.2 Põhikooli õppe-eesmärgid on:

5.2.1 harmooniliselt arenenud ja vastutusvõimelise kodaniku kujundamine;

5.2.2 aidata õpiraskustega õpilastel kujuneda loovalt mõtlevateks inimesteks, kes on võimelised edaspidi pidevaks enesetäienduseks;

5.2.3 kujundada õpilastest eluga toimetulevaid isikuid, kes oskavad hankida ja kasutada informatsiooni.

5.3 Põhikooli õppekavaväline tegevus on:

5.3.1 tasulised ringid, kursused ja stuudiod.

5.4 Põhikool valib valikained vastavalt vajadustele ja võimalustele ning püüdes arvestada pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.

5.5 Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

5.6 Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

5.7 Koolis on klassi täituvuse ülemine piirnorm 16 õpilast.

5.8 Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.

5.9 Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

5.10 Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

5.11 Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", hinne "4" - "hea", hinne "3" - "rahuldav", hinne "2" - "puudulik" ja hinne "1" - "nõrk". Esimeses ja teises klassis võib kasutada sõnalisi hinnanguid. Õpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav".

5.12 Põhikooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

5.13 Põhikooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus.

5.14 Põhikool loob koos linnavalitsusega tingimused koolikohustuse täitmiseks kogu õppeperioodi vältel.

 

6. ÕPILASED 

6.1 Põhikooli võetakse õpilased nõustamiskomisjoni otsuse ning vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

6.2 Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

6.3 Õpilaste arvestust peetakse põhikooli õpilasraamatus.

6.4 Õpilasele väljastatakse põhikoolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

6.5 Õpilastel on õigus:

6.5.1 valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

6.5.2 moodustada põhikoolis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks põhikooli hoolekogu ning kinnitab direktor;

6.5.3 osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;

6.5.4 asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

6.5.5 kasutada rühma-, klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja õppevahendeid tasuta;

6.5.6 saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;

6.5.7 saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

6.5.8 saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;

6.5.9 pöörduda oma õiguste kaitseks järelevalvet teostava organi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole.

6.6 Õpilased on kohustatud:

6.6.1 osalema õppetöös (õpilased võivad vanema loal puududa koolist kolme järjestikuse õppepäeva jooksul, pikemaajalist puudumist loetakse põhjusega puudumiseks seda tõendavate dokumentide eelneval või järgneval esitamisel);

6.6.2 täitma põhikooli kodukorda.

6.7 Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele põhikooli heaks tehtavas töös.

6.8 Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, põhikooli põhimääruses ja kooli sisekorraeeskirjas ettenähtud korras.

6.9 Õpilaste suhtes, kes ei täida põhikooli kodukorda, on koolil õigus kohaldada karistusi kuni põhikoolist väljaheitmiseni. Väljaheitmise otsustab põhikooli õppenõukogu, juhindudes seejuures haridus- ja teadusministri kehtestatud korrast.

 

7. KOOLITÖÖTAJAD 

7.1 Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

7.2 Pedagoogide ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

7.3 Põhikooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri kehtestatud miinimumkoosseisule.

7.4 Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

7.5 Pedagoogide kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

7.6 Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 

8. KOOLIELU KORRALDAMINE 

8.1 Põhikooli tööd juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

8.2 Seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks põhikooli direktor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

8.2.1 korraldab põhikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib koostöös haridusametiga põhikooli finantsmajanduslikku tegevust ning kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;

8.2.2 teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

8.2.3 tegutseb põhikooli nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

8.2.4 esitab põhikooli eelarve projekti;

8.2.5 võib avada kooskõlastatult haridusameti juhatajaga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid kontosid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise korrale;
(Tlv m 06.09.2006 nr 71 jõust 11.09.2006)

8.2.6 kinnitab kooskõlastatult haridusameti juhatajaga põhikooli struktuuri, töötajate koosseisu ja töötasustamise alused (palgajuhendi);

8.2.7 kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

8.2.8 annab oma pädevuse piires põhikooli töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

8.2.9 vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;

8.2.10 sõlmib põhikooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid.

8.3 Põhikooli direktori äraolekul asendab teda haridusameti juhataja poolt määratud ametiisik.

8.4 Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb põhikoolis õppenõukogu. Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

8.5 Põhikooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja tähtsamate koolielu puudutavate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks moodustatakse põhikooli hoolekogu. Hoolekogu koosseisu esitab põhikooli direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale. Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 

9. FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

9.1 Põhikooli vara moodustavad talle Tallinna linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.

9.2 Põhikooli asutamisel antakse haridusameti poolt tasuta kooli valdusse vara vastavalt üleandmis-vastuvõtmisaktile.

9.3 Kooli eelarve projekti kiidavad heaks hoolekogu, haridusamet ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. Asutuse alaeelarve kinnitab haridusameti juhataja. Kooli kulud katab Tallinna linn. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.

9.4 Põhikool võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras. Põhikooli direktor peab eraldisest või annetusest teavitama haridusametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse. Põhikooli eelarve tuludeks on ka käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tulud. Haridusameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest koolile laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel kooli tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Lisavahendite kasutamise kohta on direktor kohustatud aru andma hoolekogule ja haridusameti juhatajale.

9.5 Põhikool teostab oma vara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes linnavolikogu kehtestatud korrast. Põhikooli põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras. 

9.6 Põhikool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid eelarveaastaks koolile ettenähtud eelarvevahendite piires.

9.7 Põhikoolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

9.8  Põhikooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavat Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Tallinna õigusaktidele. Põhikool esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

9.9  Põhikooli tegevust kontrollib haridusamet, põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 

10. ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

10.1 Kooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab haridusameti ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

10.2 Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt kuus  kuud enne uue õppeaasta algust.

10.3 Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär