Sihi tn 5 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 29.12.2004 korraldus number 2779

Redaktsiooni kehtivus 29.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2004 nr 2779-k

 

 

Sihi tn 5 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. jaanuari 2001 otsuse nr 11946, nõudeõiguse loovutamise lepingu 08. augustist 2003 notari ametitoimingu number 7769/2003, ehitiste mõttelise osa kinkelepingu ja omandi üleandmise kokkulepped 08. augustist 2003 notari ametitoimingu number 7767/2003 ja maa tagastamise toimiku nr 7032 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sihi tn 5;

1.2 pindala: 1458 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 881 N pindalaga 1465 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Helvi Kuldma, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk XXXX, Tallinn, 2/6 mõttelises osas;

2.2 Toivo Kuldma, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 2/6 mõttelises osas;

2.3 Eerik Kons, i. k XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 2/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 30.11.2004 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 881 N maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Helvi Kuldma, 183 (ükssada kaheksakümmend kolm) krooni ja 30 senti;

5.2 Toivo Kuldma, 183 (ükssada kaheksakümmend kolm) krooni ja 40 senti;

5.3 Eerik Kons, 183 (ükssada kaheksakümmend kolm) krooni ja 40 senti.

Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär