Tuletõrje- ja Päästeameti direktor Raik Saarti ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 29.12.2004 korraldus number 2763

Redaktsiooni kehtivus 29.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2004 nr 2763-k

 

 

Tuletõrje- ja Päästeameti direktor Raik Saarti ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 127 lg 1, § 132 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8, Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse p 4.1, Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määruse nr 43, Päästeameti peadirektori 13. detsembri 2004 käskkirja nr 122P alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tuletõrje- ja Päästeameti direktor Raik Saart ametist 31. detsembril 2004 Avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema nimetamisega Harjumaa Päästeteenistuse direktori kohusetäitjaks.

2. Tuletõrje- ja Päästeametil maksta Raik Saartile hüvitus kasutamata puhkuse eest 18 kalendripäeva ulatuses.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Raik Saartile ning Tuletõrje- ja Päästeametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär