Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 28.06.1995 nr 14
Akt on aluseks
 
Tlv k 29.08.2012 nr 1169
 
Tlv k 28.06.2012 nr 1034
 
Tlv k 28.06.2012 nr 1035
 
Tlv k 20.06.2012 nr 942
 
Tlv k 24.08.2011 nr 1329
 
Tlv k 22.06.2011 nr 1178
 
Tlv k 22.06.2011 nr 1179
 
Tlv k 22.06.2011 nr 1180
 
Tlv k 22.06.2011 nr 1185
 
Tlv k 01.06.2011 nr 936
 
Tlv k 04.05.2011 nr 772
 
Tlv k 09.02.2011 nr 185
 
Tlv k 12.01.2011 nr 38
 
Tlv k 15.12.2010 nr 1949
 
Tlv k 30.08.2010 nr 1301
 
Tlv k 30.06.2010 nr 1172
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1120
 
Tlv k 14.04.2010 nr 567
 
Tlv k 14.04.2010 nr 568
 
Tlv k 17.02.2010 nr 260
 
Tlv k 02.09.2009 nr 1414
 
Tlv k 17.06.2009 nr 1089
 
Tlv k 24.09.2008 nr 1589
 
Tlv k 03.09.2008 nr 1454
 
Tlv k 30.06.2008 nr 1260
 
Tlv k 25.06.2008 nr 1245
 
Tlv m 10.10.2007 nr 83
 
Tlv k 19.09.2007 nr 1640
 
Tlv k 19.09.2007 nr 1639
 
Tlv k 19.09.2007 nr 1638
 
Tlv k 29.08.2007 nr 1492
 
Tlv k 20.06.2007 nr 1197
 
Tlv k 02.05.2007 nr 796
 
Tlv k 25.04.2007 nr 754
 
Tlv m 20.09.2006 nr 77
 
Tlv k 17.05.2006 nr 1009
 
Tlv k 10.05.2006 nr 948
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 20.12.2012 nr 31
Aktile viitab
 
Tlv p 20.02.2013 nr 7
 
Tlv k 02.05.2012 nr 637
 
Tlv p 26.10.2011 nr 42
 
Tlv k 10.08.2011 nr 1253
 
Tlv p 06.04.2011 nr 16
 
Tlv p 03.12.2008 nr 50
 
Tlv p 18.06.2008 nr 27
 
Tlv k 11.06.2008 nr 1075
 
Tlv k 05.12.2007 nr 2136
 
Tlv k 25.06.2007 nr 1260
 
Tlv p 14.06.2007 nr 32
 
Tlv k 18.04.2007 nr 697
 
Tlv k 13.09.2006 nr 1870
 
Tvk m 25.08.2005 nr 43
 
Tlv k 03.08.2005 nr 1415
 
Tlv k 22.06.2005 nr 1298
 
Tlv m 18.05.2005 nr 56
 
Tlv k 18.05.2005 nr 980
 
Tlv p 13.04.2005 nr 21
 
Tlv k 06.04.2005 nr 634
 
Tvk m 20.12.2004 nr 58
Akti muudavad
 
Tvk m 05.05.2011 nr 11
 
Tvk m 09.09.2010 nr 45
 
Tvk m 11.12.2008 nr 50
 
Tvk m 19.05.2005 nr 25
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 20.12.2004 määrus number 56
Jõustumine:01.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:13.05.2011 - 01.01.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 31, jõustumine 01.01.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 05.05.2011 nr 11, jõustumine 13.05.2011
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 11.12.2008 nr 50 jõust. 01.01.2009
Tvk m 19.05.2005 nr 25 jõust. 23.05.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2004 nr 56

 

 

 

 

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2 ning kooskõlas Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ja Kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 6 ja § 11 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Kehtestada teede ja tänavate sulgemise maks vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel kehtestada:

2.1 teede ja tänavate sulgemise eeskiri;

2.2 teede ja tänavate sulgemise avalduse vorm;

2.3 teede ja tänavate sulgemise loa vorm.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 määrus nr 14 "Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine".

4. Tallinna Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, millest Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004

määrusega nr 56

LISA

 

Teede ja tänavate sulgemise maks

 

 

 

1. Maksu nimetus

1.1 Teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks) on Tallinna linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks käesolevas õigusaktis sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

2. Maksuobjekt

2.1 Maksuobjekt on üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala (edaspidi tänav) või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonttöödeks.

3. Maksumaksja

3.1 Maksumaksja on füüsiline ja juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine.

4. Maksumäärad

4.1 Maksumäär diferentseeritakse olenevalt liiklusintensiivsusest, sulgemisajast, tänava osalisest sulgemisest tuleneva läbilaskevõime vähenemisest, sulgemise nädalapäevast ja omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.

4.2 Liiklusintensiivsusest tulenevalt jaotatud tänava gruppide maksumäärad on:

Tänava grupp

Maksumäär
(eurot/ööp)

Maksumäär
(eurot/kell 20-06)

4.2.1

I

1533,88

306,78

4.2.2

II

1022,59

204,52

4.2.3

III

766,94

153,39

4.2.4

IV

383,47

76,69

4.2.5

V

191,73

38,35

4.2.6

VI

95,87

19,17

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

4.3 Kella 20.00 kuni 06.00 kehtestatud maksumäära rakendatakse tänava või selle osa sulgemisel mis toimub ainult nimetatud tundidel.

4.4 Tänavate gruppideks jaotuse määrab Tallinna Linnavolikogu.

4.5 Tänava osalisel sulgemisel korrigeeritakse tänava grupi maksumäärasid parandusteguriga, arvestades tänava ristlõike kitsenemisest tingitud läbilaskevõime vähenemist:

4.5.1 kuni 10% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,1;

4.5.2 kuni 20% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,2;

4.5.3 kuni 40% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,4;

4.5.4 kuni 60% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,6;

4.5.5 kuni 80% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 0,8;

4.5.6 kuni 100% tänava läbilaskevõime vähenemisel on maksumäära parandustegur 1,0.

4.6 Tänava sulgemisel ainult puhkepäeval või riiklikul pühal on määruse punkti 4.4 alusel korrigeeritud maksumäära parandustegur 0,4.

4.7 Ristmiku sulgemise korral arvestatakse maks ristmikku läbivate tänavate maksumäärade summast.

4.8 Kuni 10 tundi kestva sulgemise korral rakendatakse maksu tunnimäära, mis on 10% punktis 4.2 kehtestatud ja punktide 4.5 ja 4.6 järgi korrigeeritud tänava grupi maksumäärast.

4.9 Tänavate sulgemisel spordivõistluste, demonstratsioonide, rongkäikude ja muude massiürituste läbiviimiseks arvestatakse maksu lähtuvalt sulgemisele kuuluvate tänavate hulka kuuluvast  kõrgeima maksumääraga tänavast.

4.10 Väljaku sulgemisel rakendatakse maksumäära, mis on:

4.10.1 tasulises parkimisalas asuva väljaku puhul 0,19 eurot suletud väljaku iga ruutmeetri eest tunnis;

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

4.10.2 tasuta parkimisalas asuva väljaku puhul 0,06 eurot suletud väljaku iga ruutmeetri eest tunnis.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

4.11 Pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 0,03 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

4.12 Tänava või selle osa omavolilisel sulgemisel, sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja ületamisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.

5. Maksustamise periood

5.1 Maksuga maksustamise periood on ajavahemik tänava või selle osa sulgemise päevast alates kuni tänava või selle osa taasavamiseni liiklusele. Tänava või selle osa sulgemise lõppemise eelduseks on vähemalt sulgemisele eelnenud olukorra taastamine.

Tallinna Linnavalitsus võib anda maksusoodustusi ettevõttele, kes teostab ehitus- ja remonditöid enne käesoleva määruse jõustumist väljakuulutatud riigihanke tulemusel sõlmitud hankelepingu alusel avalikes huvides. Maksusoodustuse andmise ja maksu arvestamise aluseks võetakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud maksumäärad. Maksusoodustuse saamise taotlus tuleb esitada Tallinna Linnavalitsusele Tallinna Transpordiameti kaudu. Taotlusele tuleb lisada maksusoodustuse saamise õigust tõendavad dokumendid.

(Tvk m 19.05.2005 nr 25 jõust. 23.05.2005)

6. Maksu tasumise tähtaeg, maksu määramise ja tasumise kord

6.1 Maksumaksja esitab vähemalt 2 nädalat enne planeeritavat tänava sulgemist maksuhaldurile linnavalitsuse poolt kinnitatud vormi kohase teede ja tänavate sulgemise avalduse, mis sisaldab:

6.1.1 andmeid maksumaksja kohta;

6.1.2 liikluseks suletud ala aadressi ja tasapinna ristkoordinaate X´ ja Y´ (tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem L-EST kohaselt);

(Tvk m 11.12.2008 nr 50 jõust. 01.01.2009)

6.1.3 sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;

6.1.4 töö või tegevuse iseloomustust;

6.1.5 kohustusi, mida maksumaksja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks;

6.1.6 tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.

6.2 Maksumaksja lisab teede ja tänavate sulgemise avaldusele vastavalt teetöödel kehtivatele liikluskorralduse nõuetele koostatud liiklusskeemi.

6.3 Maksuhalduri poolt arvutatakse maksuotsusega määratav maksusumma lähtudes tänava sulgemise kestvusest ja maksumääradest.

6.4 Nõuetele vastava avalduse ja sellele lisatud dokumentide saamisel väljastab maksuhaldur maksumaksjale 5 tööpäeva jooksul maksuotsuse ja linnavalitsuse poolt kinnitatud vormi kohase tänava või selle osa sulgemise loa.

6.5 Maksumaksjal on kohustus tasuda maksusumma maksuhalduri arveldusarvele 30 päeva jooksul arvates maksuotsuse saamisest. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatakse intressi vastavalt Maksukorralduse seaduses sätestatule. Maks laekub linnaeelarvesse.

6.6 Tänava sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel esitab maksumaksja p 6.1 ja p 6.2 kehtestatud nõuetele vastava avalduse. Avalduse nõuetele vastavuse korral väljastab maksuhaldur maksumaksjale tööpäeva jooksul täiendava maksuotsuse ja pikendab tänava või selle osa sulgemise luba. Maksuhalduril on õigus keelduda loa pikendamisest näidates ära selle põhjuse.

7. Maksusoodustused ja nende andmise kord

7.1 Maksust on vabastatud esimese kolme päeva jooksul avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööd, mille vajalikkust peab tõendama tänava või selle osa sulgeja.

7.2 Maksust on vabastatud sulgemisloa tähtaegade piires ettevõtted, kes teostavad linna tellimusel või linna eelarvest finantseeritavaid ehitus- või remonditöid ning ehituse ja remondiga seonduvaid kaeve- ja hooldustöid. Samuti on maksust vabastatud Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud sulgemisloa tähtaegade piires Tallinna heakorrakuul heakorra tagamise eesmärgil prügikonteinerite paigutaja.

(Tvk m 05.05.2011 nr 11, jõustumine 13.05.2011)

7.3 Tallinna Linnavalitsusel on õigus oma korraldusega anda maksusoodustust või vabastada teede ja tänavate sulgemismaksust:

7.3.1 demonstratsioonide korraldajad;

7.3.2 rongkäikude korraldajad;

7.3.3 kultuuriürituste korraldajad;

7.3.4 spordiürituste korraldajad;

7.3.5 muude ürituste korraldajad;

7.3.6 Eesti Rahvusringhääling liikuva ülekandejaamaga tele- ja raadioülekannete tegemiseks linnaruumis aset leidvate suurt avalikku huvi äratavate ürituste kajastamisel.

(Tvk m 05.05.2011 nr 11, jõustumine 13.05.2011)

7.4 Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus maksuhaldurile.

7.5 Maksusoodustust või -vabastust ei anta taotlejale, kes on soodustuse või vabastuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kui maksumaksjal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

8. Maksu tagastamine

8.1 Kui maksumaksja on tasunud maksu tänava või selle osa sulgemiseks teatud ajavahemikul, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu tänava või selle osa sulgemisest, on maksumaksjal õigus enamtasutud maksusumma tagastamisele. Tagastusnõue tuleb esitada maksuhaldurile hiljemalt tänava või selle osa taasavamise päeval posti teel või esitatakse maksuhaldurile tema ametiruumides.

8.2 Tagastusnõue peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

8.2.1 suletud või sulgemisele kuulunud tänav või selle osa ning sulgemise ajavahemik;

8.2.2 enamtasutud maksusumma;

8.2.3 kas soovitakse enamtasutud maksu tagastamist, või tasaarvestamist;

8.2.4 maksumaksja pangakonto rekvisiidid, kuhu soovitakse enammakstud maksusumma tagastamist;

8.2.5 maksukorralduse koopia.

8.3 Enamtasutud maksu ei tagastata, kui maksumaksjal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

8.4 Tagastusnõude rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb põhistatud otsuse käesoleva määruse punktis 9.3.2 nimetatud maksuhaldur.

(Tvk m 11.12.2008 nr 50 jõust. 01.01.2009)

 

9. Maksuhaldur, tema õigused ja kohustused ning vastutus maksuõigusrikkumise eest

9. Maksuhaldur, tema õigused ja kohustused ning vastutus maksuõigusrikkumise eest.

9.1 Maksuhaldur on Tallinna Transpordiamet (edaspidi transpordiamet).

9.2 Maksuhalduril on kõik Maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

9.3 Maksuhalduri volitused on transpordiameti järgmistel ametiisikutel:

9.3.1 juhataja;

9.3.2 liiklusteenistuse direktor;

9.3.3 liiklusteenistuse liikluskorralduse osakonna juhataja;

9.3.4 liiklusteenistuse liikluskorralduse osakonna peaspetsialist;

9.3.5 liiklusteenistuse liikluse järelevalve osakonna peaspetsialist;

(Tvk m 11.12.2008 nr 50 jõust. 01.01.2009)

9.3.6 liiklusteenistuse liikluse järelevalve osakonna vanemspetsialist.

(Tvk m 11.12.2008 nr 50 jõust. 01.01.2009)

9.3.7 liiklusteenistuse liikluse järelevalve spetsialist

(Tvk m 11.12.2008 nr 50 jõust. 01.01.2009)

9.3.8 jurist.

9.4 Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla. Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

9.5 Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse transpordiametile. Kaebus vaide tagastamise otsuse peale esitatakse Tallinna Linnavalitsusele.

9.6 Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust Maksukorralduse seaduse järgi. Maksualase kuriteo eest kohaldatakse karistust Karistusseadustiku järgi.