Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välisrahastusega projektides osalemise korra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 20.12.2004 määrus number 55
Jõustumine:01.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.02.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2005 - ...

KEHTETU:

Tvk m 26.01.2006 nr 2 jõust. 01.02.2006

 

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2004 nr 55

 

 

 

 

Välisrahastusega projektides osalemise korra kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 lg 11 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 8 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada juurdelisatud Välisrahastusega projektides osalemise kord.

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004

määrusega nr 55

LISA

 

Välisrahastusega projektides osalemise kord

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Välisrahastusega projektides osalemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna (edaspidi linna) tegevust välisrahastusega projektide algatamisel, nendes projektides osalemisel ning saadud vahendite kasutamisel.

1.2 Linn osaleb välisrahastusega projektides:

1.2.1 juhtpartnerina, kui linn vastutab kogu välisrahastusega projekti juhtimise, rakendamise, osapoolte tegevuste koordineerimise ja projekti  tulemuste  saavutamise eest projekti kogumaksumuse ulatuses;

1.2.2 lihtpartnerina, kui linn viib läbi välisrahastusega projektis talle määratud tegevused ja vastutab proportsionaalselt oma osalusele tulemuste saavutamise eest projektis võetud kohustuste ulatuses.

2. Mõisteid

2.1 Välisrahastusega projekt (edaspidi projekt) - tegevuste kogum tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajaliste ja rahalise piirangutega ning mille kulud kaetakse täielikult või osaliselt Euroopa Liidu, rahvusvahelise organisatsiooni ja välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni poolt.

2.2 Välisrahastuse andja - Euroopa Liit, rahvusvaheline organisatsioon ja välisriigi või välisriigi valitsusväline organisatsioon.

2.3 Välisrahastuse saaja - linna ametiasutus või linna ametiasutuse hallatav asutus.

2.4 Projekti hoidja - linna asutus, mille tegevusvaldkonnas projekt ellu viiakse.            

2.5    Projekti vastutav esindaja - linna ametiasutuse juht, kes vastutab projektiga linnale võetud ülesannete täitmise ja projekti tulemuste saavutamise eest ning omab allkirjaõigust projekti dokumentidel.

2.6    Projekti juht - projekti vastutava esindaja poolt määratud isik, kes vastutab igapäevase projekti juhtimise ja elluviimise eest.

2.7    Kontaktisik - projekti vastutava esindaja poolt määratud otseselt projekti elluviimisega seotud ametnik, kes vastutab projekti dokumentatsiooni hoidmise eest ning konsulteeri projekti juhti projektis ette nähtud tegevuste täitmisel.

2.8     Sildfinantseerimine - raha eraldamine välisrahastuse saajale enne välisraha laekumist lepingus sätestatud vajalike kulutuste tegemiseks tingimusel, et välisrahastuse saaja tagastab eraldatud raha linnakantselei finantsteenistusele välisraha laekumisel.

2.9    Kaasfinantseerimine - linna rahaline ja/või mitte-rahaline panus välisrahastusega projekti elluviimiseks, mille välisrahastuse saaja eraldab oma eelarve piires või mida ta korras sätestatud juhul taotleb linna kaasfinantseerimise reservfondist.

2.10 Rahaline panus - välisrahastuse saaja poolne rahaline väljamakse  projektis ette nähtud tegevuste ellu viimiseks.

2.11 Mitte-rahaline panus - projekti tegevuste elluviimisega seotud kaudsete kulude ümberarvestamine projekti kuludeks välisrahastuse andja poolt lubatud piires.

2.12 Linna ühtne välisrahastusega projektide andmebaas - linnakantselei välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna eurobüroo (edaspidi eurobüroo) poolt hallatav andmebaas, mis sisaldab projekti käivitamise, jälgimise, sisulise ja finantsilise aruandlusega seonduvat informatsiooni.

3. Projekti algatamine

3.1 Esialgse projekti algatamise ning osalemise huvi kooskõlastatakse eurobürooga, kes sisestab algatatava projekti andmed linna ühtsesse välisrahastusega projektide andmebaasi.

3.2 Esialgse projekti algatamise ning osalemise huvi kinnitab vastava valdkonna abilinnapea linna ametiasutuse juhi ettepanekul või linnasekretär struktuuriüksuse juhi ettepanekul koostööpartneritele kirjalikult, näidates ära võimaliku projektis osalemiseks vajamineva kaasfinantseerimise, sh rahalise panuse ja vajadusel mitte-rahalise panuse ning projekti mahu.

3.3 Esialgse projekti algatamise kooskõlastamiseks esitatakse eurobüroole väljaminev kinnituskiri, kavatsuste protokoll ning rahaliste kohustuste kirjeldus koos rahastamise allikatega. Struktuurifondide projekti algatamise kooskõlastamiseks esitatakse eurobüroole projekti taotlus koos kõigi lisadega.

3.4 Kui eurobüroo ei kooskõlasta projekti, võib projekti algataja esitada vastava informatsiooni linnavalitsuse istungile.

4. Projektis osalemise otsustamine

4.1 Projektis osalemise otsustab linnavalitsus, välja arvatud punktis 4.5 toodud juhtudel.

4.2 Projekti hoidja valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu projektis osalemise otsustamise ja finantseerimise korraldamise kohta.

4.3 Korralduse eelnõus tuleb märkida:

4.3.1 otsus linna osalemise kohta projektis;

4.3.2 projekti nimetus;

4.3.3 projekti vastutava esindaja määramine ning talle volituste andmine;

4.3.4 projekti hoidja määramine;

4.3.5 projekti finantseerimise korraldamine.

4.4 Linnavalitsuse korralduse juurde kuuluv seletuskiri peab sisaldama järgmisi andmeid:

4.4.1 lühike kokkuvõte projekti sisu, juhtimise, eesmärkide ja etappide kohta;

4.4.2 projekti kogumaksumus ja linna rahaliste ning mitterahaliste  kohustuste suurus sh partnerite olemasolul ka nende rahaliste ning mitterahaliste kohustuse suurus;

4.4.3 projekti vastavus Tallinna linna arengukavale;

4.4.4 projektis vajamineva sildfinantseeringu ja/või kaasfinantseeringu suurus;

4.4.5 projekti hoidja andmed;

4.4.6 projekti vastutava esindaja andmed;

4.4.7 projekti partnerite loetelu ja kontaktandmed;

4.4.8 välisrahastuse andja andmed;

4.4.9 projekti taotluse esitamise ja elluviimisega seotud tähtajad.

4.5 Kui projektis osalemisega kaasnevad linna varalised kohustused järgnevateks eelarveaastateks, otsustab projektis osalemise linnavolikogu.

5. Projekti sildfinantseerimine

5.1 Projekti vastutav esindaja esitab linnavalitsusele taotluse välisrahastusega projekti sildfinantseerimiseks, kui:

5.1.1 välisrahastuse andja on teinud otsuse välisraha andmise kohta, kuid eelnevalt tuleb vajalikud kulutused teha linna vahenditest, mille välisraha andja hiljem hüvitab vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele;

5.1.2 välisraha ei laeku välisrahastuse andmise otsuses nimetatud tähtaja jooksul.

5.2 Projekti sildfinantseerimise taotlemine võib toimuda samaaegselt projektis osalemise otsustamise protsessiga või hiljem.

5.3 Sildfinantseerimise taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

5.3.1 välisrahastuse andmise otsus;

5.3.2 välisrahastuse saajaga sõlmitud leping või muu dokument, milles on sätestatud välisraha kasutamise tingimused;

5.3.3 linnavalitsuse korralduse eelnõu sildfinantseerimiseks raha eraldamise kohta, milles märgitakse linna ametiasutus, kellele raha eraldatakse, raha eraldamise sihtotstarve ja eraldise summa.

5.4 Pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist esitatakse korralduse koopia linnakantselei finantsteenistusele ja eraldise saajale.

5.5 Linnakantselei finantsteenistus kannab sildfinantseeritava summa kümne tööpäeva jooksul korralduse jõustumisest arvates välisrahastuse saaja poolt selleks ettenähtud kontole.

5.6 Sildfinantseerimise suurim maht määratakse linnaeelarvega.

 

6. Arvestus ja kontroll

6.1 Asutused kajastavad sildfinantseerimiseks eraldatud summade kasutamist oma raamatupidamises vastavalt finantsteenistuse poolt saadetud finantseerimisteadaandele.

6.2 Sildfinantseerimiseks eraldatud summade, nende alusel tehtud väljamaksete ja raha tagastamise kohta peab arvestust linnakantselei finantsteenistus.

6.3 Ametiasutused tagavad sildfinantseerimiseks eraldatud vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes.

6.4 Projektides osalemise ning saadud vahendite kasutamise kontrollimist korraldab linnavalitsus.

7. Sildfinantseerimiseks eraldatud summade tagastamine

7.1 Linna poolt sildfinantseeringu saaja kannab talle laekunud välisraha arvelt kümne tööpäeva jooksul välisraha laekumisest arvates tagasi linnakantselei finantsteenistuse selleks ettenähtud kontole selle osa välisrahast, mis linnavalitsuse korraldusega talle sildfinantseerimiseks eraldati.

8. Projekti kaasfinantseerimine

8.1 Välisrahastusega projekti kaasfinantseerimist linna kaasfinantseerimise reservfondist võib taotleda erandkorras projektidele, mis on kooskõlas linna arengukavaga kuid milles osalemist ei olnud võimalik ette näha ja selleks vajalikke vahendeid linnaeelarvesse planeerida.

8.2 Kaasfinantseerimise reservfondist eraldatakse raha üksnes jooksval eelarveaastal tehtavate kulutuste katteks.

8.3 Kaasfinantseerimise reservfondist raha taotlemisel tuleb taotluses märkida:

8.3.1 projekti nimetus;

8.3.2 lühike ülevaatlik kokkuvõte projekti sisu, juhtimise, eesmärkide ja etappide kohta;

8.3.3 projekti kogumaksumus ja linna rahaliste ning mitterahaliste kohustuste suurus sh partnerite olemasolul ka nende rahaliste ning mitterahaliste kohustuse suurus;

8.3.4  projekti vastavus Tallinna linna arengukavale;

8.3.5 projektis vajaminev kaasfinantseeringu suurus;

8.3.6 projekti hoidja andmed;

8.3.7 projekti vastutava esindaja andmed;

8.3.8 projekti partnerite loetelu;

8.3.9 fond, programm või muu allikas kuhu projekti taotlus esitatakse;

8.3.10 andmed projektitaotluse esitamise ja elluviimisega seotud tähtaegade kohta.

8.4 Taotlusele tuleb lisada korralduse eelnõu raha eraldamise kohta linna kaasfinantseerimise reservfondist, milles märgitakse linna ametiasutus, kellele raha eraldatakse, raha eraldamise sihtotstarve ja eraldise summa ning seletuskiri, kus põhjendatakse, miks antud projekt on vajalik ja miks ei ole eelarves kaasfinantseerimiseks vahendeid ette nähtud.

8.5 Pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist esitatakse korralduse koopia linnakantselei finantsteenistusele ja eraldise saajale.

8.6 Kaasfinantseerimise reservfondist tehtud eraldiste arvestuse ja aruandluse kohta rakendatakse käesoleva korra punktis 6 kehtestatut.

9. Projekti käivitamine

9.1 Projektis osalemise otsustamise korral esitab projekti juht projekti vastutavale esindajale allkirjastamiseks projekti käivitamiseks välisrahastuse andja poolt ette nähtud dokumentatsiooni.

9.2 Kui projekti algatajaks on eraõiguslik juriidiline isik, kuid vastutus projekti elluviimise eest on projekti reeglite kohaselt linnal, sõlmitakse nimetatud isiku ja linna vahel leping projekti läbiviimisega seotud õiguste, kohustuste ja vastutuse kohta.

9.3 Viie tööpäeva jooksul pärast projektitaotluse esitamist välisrahastuse andjale saadab projekti juht digitaalsel kujul ja paberkandjal koopiad projektitaotlusest ja kõigist esitatud lisadest ja dokumentidest projekti hoidja asjaomasele osakonnale ning eurobüroole.

9.4 Eurobüroo sisestab projekti andmed linna ühtsesse välisrahastusega projektide andmebaasi.

10. Aruandlus

10.1 Projekti juht on aruandekohustuslik projekti vastutava esindaja ja oma vahetu ülemuse ees ning konkreetse projekti jälgimisega tegeleva eurobüroo ametniku ees, olles kohustatud koheselt teatama kõigist asjaoludest, mis võivad põhjustada projekti mittenõuetekohast täitmist.

10.2 Projekti juht esitab projekti vastutavale esindajale ja eurobüroole:

10.2.1 projekti reeglite kohaselt koostatud alg-, vahe- ja lõpparuande;

10.2.2 finantskokkuvõtte, sh aruandeperioodil tehtud tegelikud kulutused, põhjendused ettenägematute kulutuste kohta, põhjendused eelarves planeeritust suuremate või tunduvalt väiksemate kulutuste või laekumata jäänud välisrahastuse kohta.

10.3 Laekumata jäänud välisrahastuste kohta esitab välisrahastuse saaja informatsiooni linnavalitsuse istungile koos põhjendustega.

10.4 Linnavalitsus esitab linnavolikogule ülevaate sildfinantseerimise vahendite kasutamise kohta koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.