Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kopli tn 6b maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2004 korraldus number 2677
Redaktsiooni kehtivus:22.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember 2004 nr 2677-k

 

 

Kopli tn 6b maa tagastamine ja endise

kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Muinsuskaitseseaduse § 24, § 25, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 31. jaanuarist  1997 nr 205-k ja 26. veebruarist 2003 nr 455-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 05. juunist 1995 nr 5623, 29. aprillist 1996 nr 7400 ja 03. detsembrist 2001 nr 12281, nõudeõiguse loovutamise lepingu 04. detsembrist 1996 notariaalregistri nr 15489, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 12. märtsist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 1828, ehitise müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 07. juulist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 5075, ehitise müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 8866  ja maa tagastamise toimiku nr 7266 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kopli tn 6b;

1.2 pindala: 276 m2;

1.3 sihtotstarve: tootmismaa (T).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 41 pindalaga 1898,18 m2) järgmisele isikule (nõudeõigus 744 m2):

OÜ SKT Kinnisvaraarendus, äriregistri kood 10865055, asukoht Kuldnoka tn 7-21, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 23.11.2004 väljavõttele.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 41 maa-ala suurusega 468 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asub aadressiga Kopli tn 4a teisele isikule kuuluv hoone ja maa kuulub hoone juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist. 

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejal:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

7.3 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja §-s 25 sätestatud tingimusi.

8. Juurdepääs moodustatavale Kopli tn 6b maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Kopli tn 8 maaüksuse.

9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 1997 korraldus nr 2926-k.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär