Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 22.12.2004 määrus number 105
jõustumine 01.01.2005

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.12.2010 nr 109, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

      22. detsember 2004 nr 105

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 ja tulenevalt vajadusest korrastada linnavalitsuse õigusakte,

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse määruseid alljärgnevalt:

1.1   asendada Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2001 määrusega nr 99 kinnitatud Tallinna linna haljastute klassifikatsiooni ja  hoolduse nõuete punktides 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 10.1.1 ja 10.1.3 sõna “Kommunaalamet” sõnaga “Keskkonnaamet”;

1.2   asendada Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2001 määrusega nr 130 kinnitatud Tallinna Kalmistute põhimääruse punktis 1.4 sõna “Kommunaalameti” sõnaga “Keskkonnaameti”;

1.3   asendada Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 määrusega nr 62 kinnitatud Kadrioru Pargi põhimääruse punktis 1.4 sõna “Kommunaalameti” sõnaga “Keskkonnaameti;

1.4   asendada Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 määruse nr 48 “Koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade rajamise nõuete kinnitamine” punktis 3 sõna “Kommunaalametil” sõnaga “Keskkonnaametil”;

1.5   (Kehtetu - Tlv m 22.12.2010 nr 109, jõustumine 01.01.2011)

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1   30.jaanuari 1998 määrus nr 7 “Pääsküla prügila kasutamise eeskirja kinnitamine”;

2.2   28. juuni 1994 määrus nr 72 “Teedeehituslikeks töödeks lubade andmise kord”;

2.3   28. juuni 1994 määrus nr 75 “Heitvee ja fekaalide väljaveo eeskirja kinnitamine”;

2.4   9. juuli 1993 määrus nr 277 “Tallinna veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjade muutmine ja täiendamine”;

2.5   31. jaanuari 1992 määrus nr 18 “Tallinna veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjade kinnitamine”;

2.6   24. jaanuari 1992 määrus nr 12 “Ohtlike jäätmete käitlus Tallinnas”;

2.7   3. mai 1990 määrus nr 69 “Kaevetööde eeskirjade osaline muutmine”.

3. Määrus jõustub  1. jaanuaril 2005.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär