Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks

Tallinna Linnavolikogu 20.12.2004 otsus number 292
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus - 01.01.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 13.12.2018 nr 181, jõustunud 01.01.2019

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2004 nr 292

 

 

 

 

Nõusoleku andmine halduslepingu sõlmimiseks

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 95 ja § 96 lg 2, Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20-23, § 24 lg 1, lg 2, lg 3, lg 4 ja lg 8 ning § 30 lg 5 ja lg 6, tulenevalt linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine" p 3.2, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse p 2.1.22, Siseministeeriumi 20.12.2004 kirjast nr 2-4-2/10373 ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1.  Anda nõusolek Tallinna Linnavalitsusele Tallinna linna nimel halduslepingu sõlmimiseks Eesti Vabariigiga Tallinna Linnavalitsuse pädevusse kuuluvate päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil.

2. Halduslepingu Tallinna linna poolseks täitjaks määrata Tallinna Kommunaalamet.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantselei teha otsus teha teatavaks siseministrile, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametile ning Tallinna Kommunaalametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004

otsusele nr 292

 

HALDUSLEPING

PÄÄSTEALAGA SEONDUVATE OMAVALITSUSLIKE

ÜLESANNETE ÜHISEKS TÄITMISEKS

TALLINNA HALDUSTERRITOORIUMIL

Juhindudes Haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 2002, 61, 375; 2003, 20, 117; 2003, 78, 527) §-st 95 Eesti Vabariik, keda esindab siseminister Margus Leivo ühelt poolt, lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520) § 44 lg-st 2 ja § 49 lg 1 punktist 14 ning Tallinna linn, kelle nimel sõlmib lepingu Tallinna Linnavalitsus vastavalt Tallinna Linnavolikogu20. detsembri 2004 otsusele nr 292 ning Tallinna Linnavalitsust esindab …………………… vastavalt Tallinna Linnavalitsuse …………………… korraldusele nr …… (edaspidi koos pooled), sõlmisid käesoleva halduslepingu (edaspidi leping), kus leppisid kokku alljärgnevas:

1. PEATÜKK

LEPINGU EESMÄRK

Käesoleva lepingu eesmärgiks on Tallinna linna ja Harjumaa Päästeteenistuse poolt ühiselt Tallinna haldusterritooriumil lepingus kokkulepitud omavalitsuslike ülesannete täitmine.

2. PEATÜKK

ÜHISELE TÄITMISELE KUULUVAD OMAVALITSUSLIKUD ÜLESANDED

Tallinna linn ja Harjumaa Päästeteenistus täidavad Tallinna haldusterritooriumil ühiselt järgmisi Tallinna linnale pandud ülesandeid:

2.1              kriisireguleerimisel osalemine, sealhulgas:

2.1.1        Tallinna kriisireguleerimiskomisjoni ja -meeskonna raadioside tagamine;

2.1.2        hädaolukorras elanike teavitamise süsteemi loomise korraldamine;

2.1.3        päästeteenuse korraldamine siseveekogudel;

2.1.4        päästealase koolituse ning päästereservi tegevuse korraldamine linlaste ja ametnike jaoks;

2.1.5        abitusse olukorda sattunud loomade püüdmine ja uimastamine;

2.1.6        abitelefoni 1345 töö tagamine;

2.1.7        teede koristamine õlireostusest ja langenud puudest;

2.1.8        väikereostuste, kiirituse ja kemikaalide reostuskahtlusele reageerimine;

2.1.9        Tallinna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupis osalemine ja tuletõrjetehnika kasutamine raskete ilmastikutingimustega kaasnevate tagajärgede likvideerimiseks;

2.1.10    muude päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete lahendamine.

3. PEATÜKK

POOLTE ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE REALISEERIMINE

Poolte õigused ja kohustused realiseeritakse järgmiselt:

3.1              Tallinna linnaeelarves omavalitsuslike ülesannete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt raha eraldamine Harjumaa Päästeteenistusele käesoleva lepingu teises peatükis kokkulepitud omavalitsuslike ülesannete täitmiseks;

3.2              Tallinna linna poolt Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kasutatava linnavara Harjumaa Päästeteenistusele tasuta kasutamiseks andmine alates 01.01.2005 kuni kokkuleppe sõlmimiseni varade üleandmise osas;

3.3              Harjumaa Päästeteenistuse poolt tema käsutuses olevate vajalike kriisireguleerimise ja päästealaste ressursside kasutamine omavalitsuslike ülesannete täitmiseks;

3.4              käesolevast lepingust tulenevate poolte õiguste ja kohustuste realiseerimist korraldavad:

3.4.1        Tallinna linna poolt – Tallinna Linnavalitsus Tallinna Kommunaalameti kaudu;

3.4.2        Eesti Vabariigi poolt – Harjumaa Päästeteenistus;

3.5              Tallinna Linnavalitsusel ja Harjumaa Päästeteenistusel on õigus sõlmida lepingu alusel ja täitmiseks lepingu eesmärgist tulenevaid täiendavaid kokkuleppeid.

4. PEATÜKK

FINANTSEERIMINE JA FINANTSEERIMISE KORD

Käesoleva lepingu teises peatükis kokkulepitud ülesannete täitmist finantseeritakse Tallinna linna poolt järgmiselt:

4.1              omavalitsuslike ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil toimub Tallinna linna eelarves selleks kavandatud vahendite arvelt;

4.2              Harjumaa Päästeteenistuse direktor esitab kooskõlastatult siseministriga Tallinna Linnavalitsusele igal aastal taotluse järgmiseks eelarve aastaks lepingu täitmiseks vajalike vahendite vajaduse kohta hiljemalt 1. novembriks;

4.3              Tallinna Linnavalitsus kavandab lepingu täitmiseks vajalikud vahendid Tallinna linna eelarvesse;

4.4              Lepingus kokkulepitud ülesannete täitmiseks vajalike rahaliste vahendite suurus ja eraldamise ajakava lepitakse kokku eraldi lepingu lisas, mille allkirjastavad Päästeameti peadirektor ja Tallinna linnapea;

4.5              Tallinna Kommunaalametil on õigus nõuda ja Harjumaa Päästeteenistusel on kohustus esitada informatsiooni halduslepingu täitmiseks linna poolt eraldatud vahendite kasutamise ja 2. peatükis nimetatud omavalitsuslike ülesannete täitmise kohta.

5. PEATÜKK

LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS

5.1              Tallinna Linnavalitsuse üldaktidele ettenähtud korras.

5.2              Lepingus kokkulepitud ülesannete ühise täitmise algusajaks loetakse lepingu jõustumise aega.

5.3              Käesolev leping on tähtajatu.

5.4              Pooltel on õigus käesolev leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele lepingupoolele kirjalikult kolm kuud ette.

5.5              Leping lõpeb olenemata poolte tahtest Tallinna linna poolt rahaliste vahendite eraldamise lõpetamise korral.

5.6              Pooltel on õigus leping lõpetada vastastikusel kokkuleppel.

6. PEATÜKK

MUUD TINGIMUSED

6.1              Käesoleva lepingu täitmisega seotud küsimusi, mis ei ole lepinguga reguleeritud, lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

6.2              Käesoleva lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel kirjaliku kokkuleppe sõlmimisega, millele kirjutavad alla mõlemad lepingupooled. Kokkuleppe mittesaavutamisel lõpetatakse leping punktis 5.4 või 5.5 kokkulepitud korras.

6.3              Käesoleva lepingu muudatused ja täiendused lepingu eesmärgi tõhusamaks realiseerimiseks kooskõlastatakse poolte vahel, vormistatakse kirjalikult ja kirjutatakse alla lepingu punktis 3.4 nimetatud pädevate esindajate poolt ning on lepingu lahutamatuks osaks.

6.4              Käesolev leping on koostatud neljas võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe, Tallinna Linnavalitsus ühe ja Harjumaa Päästeteenistus ühe eksemplari.

6.5              Käesoleva lepingu tekst avaldatakse Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse üldaktidele ettenähtud korras.

6.6              Halduslepingust tulenevate ülesannete täitmise üle teostab järelevalvet Tallinna Kommunaalamet.

 

 

 

 

………………………………….                               ………………………………

 

Margus Leivo

Siseminister

 

 

 

 

 

Tallinnas, “     ” detsembril 2004                                    Tallinnas, “   ” detsembril 2004