Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Küsitluslehe vormi, küsitluslehtede hoidmise ja hävitamise korra ning küsitluslehe täitmise ja elektroonilise hääletamise korra kinnitamine linnaelanike küsitlusel
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2004 määrus number 102
Jõustumine:20.12.2004
Kehtetuks tunnistamine:10.12.2012
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2004 - 10.12.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 05.12.2012 nr 71, jõustumine 10.12.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2004 nr 102

 

 

Küsitluslehe vormi, küsitluslehtede hoidmise ja hävitamise korra ning küsitluslehe täitmise ja elektroonilise hääletamise korra kinnitamine linnaelanike küsitlusel

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määruse nr 41 “Linnaelanike küsitluse läbiviimise kord” alusel

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

määrab:

 

 

     

1. Kinnitada:

1.1 küsitluslehe vorm (lisa 1),

1.2 küsitluslehtede hoidmise ja hävitamise kord (lisa 2),

1.3 küsitluslehe täitmise kord (lisa 3),

1.4 elektroonilise hääletamise kord linnaelanike küsitlusel (lisa 4).

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korraldus nr 1573-k.

3. Määrus jõustub 20. detsembril 2004.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA 1

  Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri  2004

 määrusele nr 102

 

 

 Linnaelanike küsitluse küsitluslehe vorm

 

 

 

 

 

1. Küsitlusleht on trükitud paberile, mille mõõtmed on 21x14,8 cm (A5).

2. Kokkumurtud küsitluslehel on neli lehekülge.

3. Küsitluslehe esimene lehekülg on tühi. Küsitluslehe teise lehekülje ülaosas on tekst “Tallinna linnaelanike küsitlus” ja alaosas küsitluse toimumise aeg.

4. Küsitluslehe kolmanda lehekülje ülaosas on trükitud küsimus ning keskosas vastusevariandid .

5. Küsitluslehe neljas külg on tühi.

6. Küsitluslehe teksti värv on must ja tausta värv on valge.

 

 

 

 

 

 

Linnasekretär

Toomas Sepp

 

 

LISA 2

Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004

määrusele nr 102

 

 

Linnaelanike küsitluse küsitluslehtede

hoidmise ja hävitamise kord

 

1. Küsitlusel kasutatakse Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestatud vormi kohaseid küsitluslehti.

2. Küsitluslehtede trükkimise korraldab Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).

3. Küsitluslehtede kättesaamise kohta annab küsitluspunkti komisjoni esimees allkirja.

4. Pärast küsitluslehtede kättesaamist murrab küsitluspunkti komisjon küsitluslehed kokku selliselt, et küsitluslehe sisekülgedele jääb trükitud tekst. Seejärel paneb küsitluspunkti komisjon teisele leheküljele pitsati jäljendi.

5. Küsitluspunkti komisjonile üleantud küsitluslehtede hoidmist korraldab ja nende säilimise tagab küsitluspunkti komisjoni esimees.

6. Pärast linnaelanike küsitluse tulemuste kindlakstegemist pakib küsitluspunkti komisjon küsitluslehed ühte pakki. Pakile kirjutatakse, millise linnaosa küsitluspunkti küsitluslehed ja kui palju neid on pakis. Kirjele kirjutab alla küsitluspunkti komisjoni esimees. Pakid pitseeritakse küsitluspunkti komisjoni poolt.

7. Küsitluspunkti komisjon annab sedelid üle linnakomisjonile, kes säilitab küsitluslehti  ühe kuu jooksul pärast linnaelanike küsitluse läbiviimist.

8. Pärast säilitamise tähtaja möödumist hävitab  linnakomisjon küsitluslehed, mille kohta koostab komisjon akti, millele kirjutab alla komisjoni esimees.

9. Kõiki küsitluses käsitletavaid isikuandmeid kasutatakse, hoitakse ja neid sisaldavad dokumendid hävitatakse vastavalt riigi õigusaktidele.

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

LISA 3

Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004

määrusele nr 102

 

 

Linnaelanike  küsitluse küsitluslehe täitmise kord

 

1. Küsitluslehe saamiseks esitab linnaelanik küsitluspunkti komisjonile isikut tõendava dokumendi.

2. Küsitluslehe saamise kohta tehakse elektroonilisse nimekirja vastav märge. Küsitluspunktides saab osaleja hääletada ainult üks kord.

3. Küsitlusleht täidetakse küsitluspunktis.

4. Linnaelanik märgib küsitluslehele oma otsustuse ja annab selle küsitluspunkti komisjoni liikmele, kes paneb küsitluslehe esimesele leheküljele pitsati jäljendi. Seejärel laseb linnaelanik küsitluslehe isiklikult kasti.

5. Kui küsitlusleht rikutakse enne selle kasti laskmist, on linnelanikul õigus rikutud küsitluslehe tagastamisel saada küsitluspunkti komisjonilt uus küsitlusleht.

6. Linnaelanik märgib küsitluslehe vastavasse lahtrisse oma arvamuse ristiga .

7.Küsitlusleht on kehtetu juhul, kui:

7.1 vastavasse lahtrisse ei ole märgitud risti;

7.2 mitmesse lahtrisse on märgitud rist;

7.3 küsitluslehel puuduvad  pitsati jäljendid.

8. Kahtluse korral otsustab küsitluslehe kehtivuse küsitluspunkti komisjon hääletamise teel.

 

9. Küsitluspunkti komisjon loeb hääled kohe pärast linnaelanike küsitluse lõppemist.

Küsitluspunkti komisjon teeb kindlaks:

9.1 küsitluslehe saanud linnaelanike arvu;

9.2 kastis olevate vormikohaste küsitluslehtede alusel linnaelanike küsitlusest osavõtnud linnaelanike arvu;

9.3 kehtetute küsitluslehtede arvu;

9.4 linnaelanike küsitlusel esitatud küsimuse igale vastusevariandile antud häälte arvu .

10.Küsitluspunkti komisjon koostab küsitluse kohta protokolli, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Küsitluspunkti komisjoni esimees edastab protokolli linnakomisjonile viivitamatult.

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA 4

Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004

määrusele nr 102

 

 

 

Linnaelanike küsitluse elektroonilise hääletamise kord

 

1. Linnaelanik, kellel on digitaalallkirja sertifikaat, võib küsitluseks kindlaksmääratud päevadel hääletada elektrooniliselt vastaval veebilehel. Linnaelanik hääletab ise.

2. Linnaelanik tõendab oma isikut isikutunnistusega. Kui linnaelanik ei ole hääleõiguslik Tallinna elanik, informeeritakse sellest teda veebilehel.

3. Pärast isiku tuvastamist kuvatakse veebilehel küsitluslehel olev tekst ja vastusevariandid.

4. Linnaelanik teeb märke valitud vastusevariandi lahtrisse ning kinnitab oma otsuse digitaalallkirjaga.

5. Otsuse arvestamine tehakse linnaelanikule veebilehel teatavaks.

6.Elektrooniliselt on võimalik muuta varasemat hääletusotsust. Küsitlustulemuste kindlakstegemisel arvestatakse sellel juhul hääletaja poolt viimasena antud häält.

7. Kui küsitlusel osalenud isik on hääletanud nii elektrooniliselt kui küsitluspunktis, arvestatakse küsitluspunktis antud häält ja kõik tema elektrooniliselt antud hääled tühistatakse.

 8. Elektrooniline küsitlus algab esimesel küsitluspäeval samaaegselt küsitluspunktide avamisega kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt ning lõpeb küsitluse eelviimasel päeval kell 20.00. Küsitluspäeva viimasel päeval elektroonilist hääletamist ei toimu. Viimasel küsitluspäeval saavad varem elektrooniliselt hääletanud linnaelanikud küsitluspunktides hääletada kuni kella 16.00-ni elektroonilisel teel antud hääle tühistamiseks.

9. Elektroonilise hääletamise tulemusi ei avaldata enne küsitluse lõppemist.

10. Linnakomisjon teeb elektroonilise hääletamise tulemused kindlaks pärast hääletamise lõppemist.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär