Odra tn 14 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 15.12.2004 korraldus number 2609

Redaktsiooni kehtivus 15.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. detsember 2004 nr 2609-k

 

Odra tn 14 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 1, p 3, lg 4, § 192, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. märtsi 1998 otsuse nr 9875, pärimistunnistuse 17. juunist 2004 notari ametitoimingu nr 6300/2004, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 01. oktoobrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 3980 ja maa tagastamise toimiku nr 705 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Odra tn 14;

1.2 pindala: 871 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2164 pindalaga 850 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Ülo Stockholm, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 7/8 mõttelises osas;

2.2 Margit Alliksaar, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/8 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 04.11.2004 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2164 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Ülo Stockholm, 175 (ükssada seitsekümmend viis) krooni;

5.2 Margit Alliksaar, 25 (kakskümmend viis) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär