Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Komeedi tn 22 ja Komeedi tn 22A maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2004 korraldus number 2607
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

15. detsember 2004 nr 2607-k

 

 

Komeedi tn 22 ja Komeedi tn 22A

maa  tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. augusti 1995 otsuse nr 5792, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 13. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 288, kaasomandi lõpetamise lepingu 09. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 11228 ja maa tagastamise toimiku nr 3103 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Komeedi tn 22;

1.2 pindala: 426 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 670 pindalaga 861,9 m2) järgmisele isikule:

Kalvi Vilippus, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 12.11.2004 väljavõttele.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Komeedi tn 22A;

4.2 pindala: 402 m2

4.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 670 pindalaga 861,9 m2) järgmisele isikule:

Kalle Vilippus, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

6. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 5 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 12.11.2004 väljavõttele.

7. Lugeda endise kinnistu nr 670 maa tagastatuks.

8. Punktides 2 ja 5 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas kokku 400 (nelisada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

8.1 Kalvi Vilippus, 200 (kakssada) krooni;

8.2 Kalle Vilippus, 200 (kakssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

9. Maa taotlejatel:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

10. Juurdepääs Komeedi tn 22A maaüksusele on seni toimunud läbi Komeedi tn 22 maaüksuse.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks Kalvi Vilippusele ja Kalle Vilippusele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär