Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine

Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 54
jõustumine 16.12.2004

Redaktsiooni kehtivus 12.11.2015 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk o 12.11.2015 nr 176, vastuvõetud 12.11.2015

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 54

 

 

 

 

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse  § 23 lg 6 ja § 24 lg 3 ning linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 12 lg 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering.
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 12.11.2015 nr 176, vastuvõetud 12.11.2015, sätestatud osas)

2. Tallinna Linnavalitsusel koostada 1. aprilliks 2005 Tallinna linnale kuuluvate maade osas üldplaneeringu elluviimiseks tegevuskava, mida korrigeeritakse iga aastaselt lähtuvalt Tallinna linna eelarvelistest võimalustest ja eelistustest.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Määrus jõustub 16. detsembril 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees