Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2005-01.01.2013

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 46
Jõustumine:01.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2005 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 46

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

 

 

 

Juhindudes Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2 ja § 141 lg 2, Liiklusseaduse § 501 lg 2 p 3 ja lg 3 ning § 53 lg 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2 ning tulenevalt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 18. novembri 2004 otsusest kohtuasjas nr 3-4-1-14-04 ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu alljärgnevalt:          

1.1 muuta punkti 4.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“4.4 Nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet, parkimisautomaadi pilet, parkimise kuukaart või mobiilside kaudu tasulist parkimist tõendav kleebis tuleb paigutada valveta tasulises parkimiskohas parkimistasu maksmise kohustuse tekkimisel vahetult sõiduki esiklaasi või kõnniteepoolse esiukseklaasi taha väljastpoolt täies ulatuses nähtavana ja loetavana. Parkimisautomaat peab olema käivitatud, selle osuti automaadi skaalal ei tohi näidata parkimisaja lõppu.”;

1.2 muuta punkti 7.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“7.1 Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juht tema kasutuses oleva sõiduki parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet).”;

1.3 muuta punkti 8.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“8.1 Elanikel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle nimi koos isikukoodiga on kas mootorsõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele on õigus saada nende omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud poolaastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks poolaastakaart. Poolaastakaardil märgitakse sõiduki registreerimisnumber ning parkimiskoht või -kohad, kus parkimine on lubatud.”;

1.4 muuta punkti 9.12 ja sõnastada see järgmiselt:

“9.12 Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib parkimistasu maksuhaldur esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras. ”;

1.5 muuta punkti 10.1 ja sõnastada see järgmiselt:

10.1 Linna tasulisel parkimisalal korraldab parkimist linnavalitsus oma ametite kaudu. Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostavad kommunaalamet ja Tallinna Linnakantselei vastavalt oma põhimäärusele. Linnavalitsus võib linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse korral halduslepingu alusel parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.”.

2. Tallinna Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab oma ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees