Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
23.06.2013- ...
 
23.06.2013-22.06.2013
 
01.03.2013-22.06.2013
 
24.05.2007-01.03.2013
 
01.01.2007-23.05.2007
 
01.02.2006-31.12.2006
 
01.07.2005-31.01.2006
 
10.06.2005-30.06.2005
 
10.06.2005-10.06.2005
 
13.12.2004-09.06.2005

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 43
Jõustumine:13.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:24.05.2007 - 01.03.2013

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 69 jõust. 01.10.2007
Tvk m 26.01.2006 nr 1 jõust. 01.02.2006
Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005
Tvk m 02.06.2005 nr 27 jõust. 10.06.2005
Tvk m 02.06.2005 nr 26 jõust. 10.06.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 43

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet ümber Tallinna Keskkonnaametiks, Tallinna Kommunaalametiks ja Tallinna Transpordiametiks.

2. Kinnitada:

2.1 Tallinna Keskkonnameti põhimäärus vastavalt lisale 1;

2.2 Tallinna Kommunaalameti põhimäärus vastavalt lisale 2;

2.3 Tallinna Transpordiameti põhimäärus vastavalt lisale 3.

3. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ümber alljärgnevalt:

3.1 panna munitsipaalpolitsei ülesanded Tallinna Keskkonnametile;

3.2 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti päästealaga seonduvad omavalitsulikud ülesanded anda üle Harjumaa Päästeteenistusele.

4. Nimetada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet ümber Tallinna Linnaplaneerimise Ametiks ja kinnitada tema põhimäärus vastavalt lisale 4.

5. Tallinna Linnavalitsusel:

5.1 esitada Tallinna Linnavolikogule käesolevast määrusest tulenevad muudatused linna 2005. aasta eelarves 16. detsembriks 2004;

5.2 moodustada ametite ümberkorraldamiseks komisjonid;

5.3 esitada Tallinna Linnavolikogule ettepanekud käesolevast määrusest tingitud muudatuste sisseviimiseks Tallinna õigusaktidesse.

6. Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavolikogu määrused:

6.1 12. detsembri 2002 määrus nr 72 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti moodustamine ja põhimääruse kinnitamine;

6.2 12. detsembri 2002 määrus nr 69 Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine;

6.3 12. detsembri 2002 määrus nr 70 Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine;

6.4 16. oktoobri 2003 määrus nr 51 Tallinna munitsipaalpolitsei moodustamine, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine.

7. Määrus jõustub 13. detsembril 2004, määruse punkt 6 jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 43

LISA 2

 

Tallinna Kommunaalameti põhimäärus

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Kommunaalamet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Kommunaalamet.

1.3 Ameti aadress on: Mündi tänav 2, 15197 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linna teede projekteerimise, ehituse, remondi, hoolduse ja puhastuse korraldamine;

2.1.2 tänavavalgustuse ja teiste infrastruktuuriobjektide valgustuse projekteerimise, ehituse, remondi ja hoolduse korraldamine;

2.1.3 teehoiualaste uuringute korraldamine;

2.1.4 Tallinna teehoiukava, teede arengukava ja teiste teehoidu käsitlevate dokumentide eelnõude väljatöötamine;

2.1.5 kaevetöölubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti põhitegevusest tulenevate lubade taotluste menetlemine, andmine ja/või peatamine ja/või tühistamine;

2.1.6 kaeve- ja avariitööde üle järelevalve korraldamine;

2.1.7 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimise korraldamine ja seire;

2.1.8 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;

2.1.9 sademetevee kanalisatsiooni projekteerimise, ehituse ja käitluse korraldamine;

2.1.10 ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitujate liitumistasude hüvitamise taotluste menetlemine;

2.1.11 vee-ettevõtjatega veemajandusalase koostöö korraldamine;

2.1.12 Tallinna linna veehaarde kaitse ja kvaliteetse veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise korraldamine;

2.1.13 linna avalikke teenuseid pakkuvate infrastruktuuriobjektide projekteerimise, ehituse, remondi, hoolduse ja opereerimistegevuse korraldamine;

2.1.14 detailplaneeringute, tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide ning tänavakaubanduse, reklaami jt lubade kooskõlastamine;

2.1.15 Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;

2.1.16 oma pädevuse piires rahvusvahelises koostöös osalemine sh Euroopa Liidu programmidest osavõtu korraldamine;

2.1.17 tee- ja tänavavalgustuse registri ning muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;

2.1.18 Tallinna linnale kuuluvate sadamarajatiste ja kaldakindlustuste haldamine;

2.1.19 ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

2.1.20 väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

2.1.21 ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.22 seadusest tulenevate kohaliku omavalitsusüksuse haldusülesannete täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil kriisireguleerimise valdkonnas riigiga sõlmitud halduslepingu haldamine ja järelevalve ning osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

2.1.23 kommunaalehituse  korraldamine.

(Tvk m 02.06.2005 nr 26 jõust. 10.06.2005

Tvk m 26.01.2006 nr 1 jõust. 01.02.2006)

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.7 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.8 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.9 teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;

3.1.10 anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

3.1.11 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

 

 

 

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 43

LISA 3

 

Tallinna Transpordiameti põhimäärus

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Transpordiamet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Transpordiamet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi llinnavolikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linnatranspordi planeerimine, arengu suunamine, koordineerimine ja korraldamine;

2.1.2 häireteta, sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustava liikluse tagamine;

2.1.3 arengukavade, planeeringute ja projektide ning nende lähteülesannete kooskõlastamine;

2.1.4 linnatranspordialase rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh Euroopa Liidu alane tegevus;

2.1.5 linnatranspordialaste uuringute ja projektide koostamise korraldamine;

2.1.6 linnatranspordi ja liiklusalaste registrite ning muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja  andmebaaside pidamine;

2.1.7 linnale kuuluvate raudtee ja sadamarajatiste opereerimistegevuse korraldamine ning sadamate ja linna territooriumil paiknevate maismaaühenduste vahelise liikluse koordineerimine;

2.1.8  ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimise, rajamise, korrashoiu ja kasutamise korraldamine ning ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks meetmete tarvitusele võtmine;

2.1.9 ühistranspordi teenindustaseme normide kindlaksmääramine linnaliinidel ja koos vedajatega nende järgimise tagamine;

2.1.10 linna ühistranspordi liinivõrgu kujundamine, mis on seotud maakondliku ja üleriigilise liinivõrguga;

2.1.11 liinide marsruutide, peatuste ja töörežiimi kehtestamine;

2.1.12 linnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuete ja nende esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise korra väljatöötamine ning sõiduplaanide kinnitamine;

2.1.13 linna teenindavate maakonnaliinide sõiduplaanide läbivaatamine ja ettepanekute esitamine;

2.1.14 linna ühistranspordi avaliku liiniveo sõidupiletite, -talongide ja -kaartide ning nende hindade väljatöötamine;

2.1.15 linna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidutalongide ja -kaartide valmistamise, levitamise ja tasu kogumise ning piletikontrolli korraldamine;

2.1.16 ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustatuse ja korrashoiu kontrollimine;

2.1.17 ühissõidukite liiklusega tänavatel teekatte korrashoiu, valgustuse ja liiklust korraldavate tehniliste vahendite paigaldamise või nende ekspluatatsiooni käigus tekkinud puuduste väljaselgitamine;

2.1.18 avalikule liiniveole ja kommertsliiniveole vedajate valimiseks avalike konkursside korraldamine ja vastavalt linnavalitsuse volitusele vedajatega avaliku teenindamise lepingute sõlmimine;

2.1.19 sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade, sõidukikaartide ja muude ameti põhitegevusest tulenevate erilubade taotluste menetlemine, lubade väljastamine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine;

2.1.20 taksonduse korraldus, takso- ja tegevuslubade väljastamine ja kontrollimine ning taksoteeninduse eeskirjadest kinnipidamise kontrollimine;

2.1.21 järelvalve teostamine välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja muude ameti tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle;

2.1.22 avaliku liiniveo rahastamine avaliku teenindamise lepingute alusel linna eelarvest ettenähtud vahenditest, riigieelarvest ja ettevõtjate sihteraldistest;

2.1.23 liiklusohutusalase töö ja liikluskasvatuse korraldamine;

2.1.24 sõidukite parkimise ja parkimiskontrolli korraldamine;

2.1.25 liikluskorraldusalaste uuringute korraldamine;

2.1.26 tänavate liikluse ajutise sulgemise taotluste kooskõlastamine, sulgemislubade väljastamine ja  järelvalve teostamine;

2.1.27 avalike ürituste läbiviimise ja tänavakaubanduse taotluste kooskõlastamine;

2.1.28 teede- ja tänavavalgustusehituse jt projektide kooskõlastamine;

2.1.29 teede ja tänavate sulgemise maksu haldamine vastavalt Maksukorralduse seadusele, Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu määrusele;

2.1.30 parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja viivistasu sissenõudmine ning parkimistasu haldamise toimingute teostamine vastavalt Maksukorralduse seadusele, Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kehtestatud parkimistasu määrusele;

2.1.31 liiklusskeemide  kooskõlastamine ja ettepanekute tegemine liiklusskeemide parendamiseks;

2.1.32 linnaliikluse operatiivne korraldamine liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega, liikluskorralduse tehniliste vahendite tellimine, nende paigalduse ja hoolduse korraldamine;

2.1.33 liikluseks mittevajalike teabevahendite ülespanekuga seotud küsimuste lahendamine ning nende asukoha kooskõlastamine;

2.1.34 valgusfooride ja foorijuhtimiskeskuse töö tagamine;

2.1.35 liiklust häirivalt või ohustavalt pargitud sõiduki ümberpaigutamise korraldamine;

2.1.36 ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;

2.1.37 väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

2.1.38 ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.39 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.7 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.8 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.9 teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;

3.1.10 anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

3.1.11 osaleda planeeringute ja liikluskorraldusega seotud projektide väljatöötamisel;

3.1.12 teha ettepanekuid  liikluse paremaks korraldamiseks teede, tänavate, ristmike, parklate jne ümberehitamiseks või remondiks;

3.1.13 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

 

 

 

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004

määrusega nr 43

LISA 4

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linna tehiskeskkonna täiendavaks loomiseks ja säästvaks arenguks soodsate sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste planeerimine;

2.1.2 linna arengu, planeerimise ja infrastruktuuri ühtse strateegia väljatöötamine;

2.1.3 linna arengusuundade väljatöötamiseks vajalike planeeringute ning arengukavade koostamise korraldamine ja nende rakendamise kontroll planeerimistegevuses;

2.1.4 linna ja tema mõjupiirkonna seisundi ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks geoloogiliste, sotsioloogiliste ning muude uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamine;

2.1.5 linna haljastuse, kujunduselementide ja infosüsteemide korrastamine ning nende säästva arengu planeerimine;

2.1.6 koostöö riiklike ja rahvusvaheliste planeerimis- ja arenguprojektide ning programmide raames;

2.1.7 linna energeetika, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni säästva arengu planeerimise koordineerimine;

2.1.8 planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ning piiriettepanekute tegemine ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramisel;

2.1.9 üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamise ja menetlemise korraldamine;

2.1.10 kinnisasjade liitmise, jagamise ja piiride muutmise menetlemise korraldamine;

2.1.11 ehitusprojektide läbivaatamine, ekspertiis ja kinnitamine;

2.1.12 ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu korraldamine;

2.1.13 linna teedevõrgu planeerimise korraldamine;

2.1.14 maa- ehitus-, planeeringu ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite, registrikaartide ja andmekogude pidamine;

2.1.15 geodeetiliste, kartograafiliste, topograafiliste ja maamõõdutööde ning nende tehniliste projektide tellimine, lähteülesannete väljastamine, ekspertiisi ja vastuvõtu korraldamine;

2.1.16 topograafiliste ja temaatiliste plaanide ning kaartide valmistamise korraldamine;

2.1.17 geodeetilise põhivõrgu (sh halduspiiri) järelevalveks ja rekonstrueerimiseks vajalike tööde korraldamine;

2.1.18 kohanime- ja aadressikorraldus;

2.1.19 ehitus-, kasutus-, lammutus-, ühekordse projekteerimis- ja muude ameti põhitegevusest tulenevate erilubade taotluste menetlemise korraldamine;

2.1.20 ehitusprojektide, geodeesia ja kartograafia ning maareformi läbinud toimikute arhiivide pidamine;

2.1.21 ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine,

2.1.22 väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

2.1.23 ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

2.1.24 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.4 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.5 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.6 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.7 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.8 teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;

3.1.9 anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

3.1.10 taotleda ja korraldada koormatiste ja kitsenduste seadmist kinnisasjale, kui see on vajalik loodusvarade ja keskkonna hoiuks ning veevarude ja haljastuse kaitseks;

3.1.11 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.
(Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007)

4.2 Ameti juhataja:
(Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007)

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.