Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni moodustamine ning Tallinna Linnakujunduse ning Kunsti Nõukogu tegevuse lõpetamine

Tallinna Linnavalitsus 08.12.2004 määrus number 97
jõustumine 01.01.2005
Kehtetuks tunnistamine 05.04.2014
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2005 - 05.04.2014

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    8. detsember 2004 nr 97

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni moodustamine ning Tallinna Linnakujunduse ning Kunsti Nõukogu tegevuse lõpetamine

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lõigete 1-5 alusel

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon.

2. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimäärus vastavalt lisale 1.

3. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseis vastavalt lisale 2.

4. Lõpetada Tallinna Linnakujunduse ja Kunsti Nõukogu tegevus.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

5.1 18. augusti 2003 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Arhitektuurinõukogu põhimääruse punkt 3.1.6;

5.2 01. oktoobri 2003 määrus nr 93 „Tallinna Linnakujunduse ja Kunsti Nõukogu koosseisu muutmine“;

5.3 16. jaanuari 2002 määrus nr 4 „Tallinna Linnakujunduse ja Kunsti Nõukogu koosseisu muutmine“;

5.4 28. novembri 2001 määrus nr 125 „Tallinna Linnakujunduse ja Kunsti Nõukogu moodustamine, põhimääruse ja koosseisu kinnitamine ning Tallinna Kunstinõukogu tegevuse lõpetamine“.

6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004

määrusega nr 97

LISA 1

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimäärus

 

 

 

1.Üldsätted

1.1       Tallinna Linnavalitsuse Linnakujunduskomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina eesmärgiga analüüsida, anda soovitusi ja teha ettepanekuid linnakujunduselementide korrastamiseks ja paigalda- miseks, konkursside läbiviimise algatamiseks ning ühtse linnakujunduspoliitika ellu­rakendamiseks ning selle teostamiseks vajalike õigusaktide väljatöötamiseks.

1.2       Komisjon on linnavalitsusele nõu andev komisjon, mille otsused on soovitusliku ise­loomuga.

1.3       Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

1.4       Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. Komisjoni koosseis

2.1       Komisjoni koosseis on 10-liikmeline.

2.2       Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

2.3       Komisjoni esimees on linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea, komisjoni aseesimees on linnadisainer ja komisjoni liikmed on linnaaednik, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esindaja, Tallinna Kommunaalameti esindaja, Tallinna Ettevõtlusameti esindaja, 2 Eesti Disainerite Liidu esindajat ning Kujundusgraafikute Liidu esindaja.

2.4       Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

2.5       Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad vastava linnavalitsuse õigusakti jõustumisest.

 

3. Komisjoni töökorraldus

3.1       Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

3.2       Komisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet, kes valmistab vajadusel ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, saadab need komisjoni liikmetele tutvumiseks enne koosoleku toimumist, koostab protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

3.3       Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusegaosa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu, kuid kes on päevakorras olevate teemadega seotud (projektide autorid, linnaosavalitsuste esindajad, linnavalitsuse ametite esindajad).

3.4       Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega lahtisel hääletamisel. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

3.5       Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja koosoleku protokollija.

3.6       Komisjonil on aruandluskohustus linnavalitsuse ees. Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

 

4. Komisjoni ülesanded on:

4.1       teha ettepanekuid linnakujunduse kontseptsiooni koostamiseks;

4.2       ette valmistada meetmed Tallinna visuaalse identideedi rakendamiseks;

4.3       nõustada linnavalitsust linnakujunduse küsimustes;

4.4       esitada linnavalitsusele ekspertarvamusi ja -analüüse linna arenguprojektide osas, sealhulgas ka nende linna alade osas, mille kohta on kohaliku omavalitsuse haldusaktiga kehtestatud eritingimused;

4.5       vaadata läbi ning võtta seisukoht linnakujunduslike elementide ning välireklaamikandjate paigaldamise küsimustes. Juhtudel,  kui välireklaamikandja asub mälestisel või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal on Linnakujunduskomisjonile esitatavale taotlusele vajalik lisada Kultuuriväärtuste Ameti seisukoht;

4.6       esitada vajaduse korral seisukoht võimalikes vaidlustes välireklaamkandjate, välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste ja välireklaami sobivuse küsimustes. Juhtudel,  kui välireklaamikandja asub mälestisel või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal on Linnakujunduskomisjonile esitatavale taotlusele vajalik lisada Kultuuriväärtuste Ameti seisukoht;

4.7       teha ettepanekuid linnavalitsusele ja linnavolikogule linnakujunduslike elementide linnakeskkonda sobivuse ja linnakujundusega seotud tegevuste reguleerimise korraldamise kohta;

4.8       teha ettepanekuid linnavalitsusele ja linnavolikogule linnakujunduse küsimusi käsitlevate õigusaktide muutmiseks;

4.9       hinnata linnakujunduslikke kunstiprojekte ja tellida linnaruumi paigaldatavatele    kunstiteostele ekspertiisi;

4.10     teha linnavalitsusele ettepanekuid seisukoha võtmiseks komisjoni otsuste alusel;

4.11     teha ettepanekuid linnakujunduslike elementide omanikele, haldajatele ja paigaldajatele;

4.12     teha linnaosade valitsustele ja linnavalitsuse ametitele ettepanekuid linnakujundusliku tegevuse ja linnakujunduse korrastamiseks;

4.13     teha järelevalve teostajaile ettepanekuid linnakeskkonda mittesobivate linnakujunduslike elementide eemaldamise meetmete rakendamiseks.

 

 

5. Komisjonil on õigus:

5.1       saada linna ametiasutustelt komisjoni tegevuseks vajalikku teavet ja dokumente;

5.2       kaasata komisjoni tegevusse töövaldkonda puudutava eriala spetsialiste;

5.3       teha koostööd linnavalitsuse komisjonidega;

5.4       avalikustada oma tegevust meediakanalite kaudu;

5.5       anda oma hinnanguid ja teha ettepanekuid linnakujunduslike projektide käivitamiseks.

 

6. Komisjoni tegevuse lõpetamine

6.1       Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004

määrusega nr 97

LISA 2

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseis

 

 

 

Komisjoni esimees:                   Ülle Rajasalu, Tallinna abilinnapea

Komisjoni aseesimees:              Aavo Ermel, Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arenguteenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna juhataja- linnadisainer

Komisjoni liikmed:                   Tiina Tallinn, Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arenguteenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnaaednik

Kairi Teniste, Tallinna Ettevõtlusameti juhataja

Ain Saarna, Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse      direktor

                                                Tõnu Tuppits, Tallinna Kommunaalamet heakorraosakonna juhataja

Leele Välja, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet miljööalade osakonna 

juhataja

                                                Leonhard Lapin, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Kunstnike Liit, EKA                                                          professor

                                                Maile Grünberg, Eesti Disainerite Liit

                                                Tarmo Luisk, Eesti Disainerite Liit

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär