Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnu tee 3a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2004 korraldus number 2471
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. detsember 2004 nr 2471-k

 

 

Linnu tee 3a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 6 lg 3², § 7 lg 5 ja lg 51, § 20 lg 1,  § 21 lg 4, § 22 lg 1, § 22¹ lg 1 ja lg 6, § 22² lg 1 ning Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määruse nr 267, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määruse nr 144, Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsuse nr 467, Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2001 määruse nr 1, 23. mai 2001 määruse nr 72, Osaühing Revala Maamõõdubüroo poolt koostatud  katastriüksuse plaani töö nr T-314 ja ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalid

 

 

1. Määrata Kristiine linnaosas ostueesõigusega erastamiseks ehitiste teenindamiseks vajalik krunt alljärgnevatel tingimustel:

 

1.1 ostueesõigusega erastatav krunt

asukoht:                                                Linnu tee 3a

pindala:                                     332 m²

sihtotstarve:                                          elamumaa (E)

maksustamishind:                                  24900 krooni vastavalt

maa maksustamishinna  06.09.2004 aktile nr 2034;

 

1.2 erastamist taotlev isik

nimi:                                                     GARAAŽIÜHISTU LINNU TEE

registrikood:                                         80115800

asukoht:                                                Kivila tn 34-28, Tallinn.

 

2. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

 

3. Punktis 1.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 200 (kakssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Maa-ameti erastamise eriarvele nr 10022069556000 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401.

 

4. Krundil   asuvad   ehitised   kuuluvad   punktis  1.2   nimetatud   isikule   vastavalt Riikliku

ehitisregistri 10.09.2004 väljavõttele.

 

5. Tallinna Maa-ametil:

5.1 edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks  Harju maavanemale;

5.2 teha korraldus teatavaks punktis 1.2 nimetatud isikutele;

5.3 kanda  korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes