Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihi tn 108 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2004 korraldus number 2449
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. detsember 2004 nr 2449-k

 

 

Sihi tn 108 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1, § 19¹, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, 563, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 18. augusti 1997 otsuse nr 9101, seadusjärgse pärimistunnistuse 09.01.2002 notariaalregistri nr 132, ehitise mõtteliste osade kinkelepingu ja maa tagastamise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise lepingu 03.11.2003 notariaalregistri nr 7468/2003 ja maa tagastamise toimiku nr 1104 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sihi tn 108;

1.2 pindala: 1827 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 436N pindalaga 1826 m2) 2/3 mõttelises osas järgmisele isikule:

Temo Saarna, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 2/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 2/3 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 08.10.2004 väljavõttele.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 436N maa-ala suurusega 609 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad Sihi tn 108 ehitiste kaasomanikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 366 (kolmsada kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Summas sisaldub õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti ning katastritoimiku koostamise tasu 233 (kakssada kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa omanikul tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Temo Saarnale ja Arnold Illusale.

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Merike Alep

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes