Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 25.11.2004 määrus number 40
Jõustumine:01.01.2005
Kehtetuks tunnistamine:31.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2005 - ...

KEHTETU:

Tvk o 24.01.2008 nr 2

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. november 2004 nr 40

 

 

 

 

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lg 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja lg 2 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada juurdelisatud:

1.1 Koduteenuste loetelu vastavalt lisale 1;

1.2 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord vastavalt lisale 2.

2. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada:

2.1 koduteenuste kliendi infolehe vorm;

2.2 hoolduspäeviku vorm (sh kliendikaardi, koduteenuste- ja õendusabiteabe ning hoolduskava vormid);

2.3 koduteenuste osutamise lepingu vorm.

3. Tallinna Linnavalitsus võib käesoleva määruse rakendamiseks vastu võtta ka muid õigusakte peale punktis 2 nimetatute.

4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004

määrusega nr 40

LISA 1

 

Koduteenuste loetelu

 

 

 

1. Koduabi:

1.1 eluruumi korrastamine;

1.2 riiete hooldus;

1.3 kütmisabi;

1.4 toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;

1.5 terviseabi korraldamine;

1.6 ühekordne asjaajamine.

2. Isikuabi:

2.1 abistamine pesemisel;

2.2 abistamine riietumisel;

2.3 abistamine söömisel;

2.4 abistamine liikumisel;

2.5 abistamine tualetis käimisel;

2.6 abistamine mähkmete vahetamisel.

 

 

 

 

 

 

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004

määrusega nr 40

LISA 2

 

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

 

 

 

1. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab Tallinna linnaosade valitsuste ja Avahoolduse Arenduskeskuse (edaspidi teenuse osutaja) poolt osutatavate harjumuspärases keskkonnas toime tulla aitavate teenuste (edaspidi koduteenus) korraldamise Tallinna linnas.

2. Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

2.1 koduabi – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;

2.2 isikuabi – abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti;

2.3 hooldusjuht – teenuse osutaja koduteenuste spetsialist, kes korraldab sotsiaalhooldajate tööd;

2.4 sotsiaalhooldaja – teenuse osutaja kutsealase ettevalmistusega töötaja, kes abistab koduhoolduse klienti toimingutes, millega klient ei tule igapäevases elus toime või teeb kliendi abistamiseks selliseid toiminguid ise;

2.5 klient – isik, kellele osutatakse lepingu alusel koduteenuseid.

3. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kelle elukohana on kantud rahvastikuregistrisse Tallinna linn ning kellel reeglina puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama, siis võib linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja otsusega erandkorras koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

4. Koduteenuste hinnad kehtestab Tallinna Linnavalitsus. Kliendi osalustasu määramisel arvestatakse teenuse mahtu ja kliendi majanduslikku olukorda.

5. Tasuta koduteenust on õigus saada kliendil, kellele osutati koduteenuseid enne käesoleva määruse jõustumist või kes on toimetulekutoetuse saaja või kelle sissetulek on väiksem kehtivast miinimumpalgast.

6. Taotlus koduteenuste osutamiseks registreeritakse kliendi elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnas.

7. Hooldusjuht teeb kodukülastuse, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse. Toimetulekuvõime hindamise metoodika kinnitab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkirjaga.

8. Koduteenuseid osutatakse kuni 20 tundi nädalas. Kui klient vajab hooldust rohkem kui 20 tundi nädalas, soovitatakse talle institutsionaalset hooldust või lisateenuse ostmist erasektorist.

9. Otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta teeb linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

10. Teenuse osutaja teeb otsuse teatavaks taotluse esitajale isiku vanust ja arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul otsuse langetamisest. Otsus koduteenuste osutamisest keeldumise kohta peab olema põhjendatud.

11. Koduteenuste osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja klient koduteenuste osutamise lepingu, mille vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus. Koduteenuste osutamise lepingu tingimused vaadatakse üle lähtuvalt kliendi vajadustest, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

12. Hooldusjuht täidab kliendi kohta hoolduspäeviku, mille vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus. Hoolduspäevik koosneb kliendikaardist, koduteenuste- ja õendusabiteabest ning hoolduskavast. Hoolduskava koostamisel võetakse aluseks kliendi toimetulekuvõime ja koduteenuste vajadus.

13. Kui klienti abistavaid asutusi ja organisatsioone on mitu, siis võtab teenuse osutaja infokandjana kasutusele kliendi infolehe, mille vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus.

14. Eluruumi korrastamisel on ühe kliendi kohta korrastatava eluruumi suuruseks kuni 51 m² või 2-toaline korter. Klient peab tagama vajalikud koristusvahendid.

15. Kütmisabi osutamisel on ühe kliendi kohta köetava eluruumi suuruseks kuni 51 m² või           2- toaline korter. Klient peab tagama ettevalmistatud küttematerjali.

16. Pesu pesemine korraldatakse pesumajas või päevakeskuses.

17. Sotsiaalhooldaja toob toiduained ja majapidamistarbed lähimast kauplusest või kaubanduskeskusest ja vajadusel abistab lihtsamate toitude valmistamisel (toidu valmistamise aeg kuni 30 minutit).

18. Koduteenuste korraldamise ja nende üle arvestuse pidamise eest vastutab koduteenuseid osutava linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ja Avahoolduse Arenduskeskuse direktor.