Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
24.11.2004- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sinika tn 4 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2004 korraldus number 2377
Redaktsiooni kehtivus:24.11.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. november 2004 nr 2377-k

 

 

Sinika tn 4 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, lg 5, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 p 3, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. juuni 1994 otsuse nr 3190, nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 15. maist 2000 notariaalregistri nr 3277, ostu-müügilepingu ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 11. detsembrist 2000 notariaalregistri nr 7843, ostu-müügi ja pandilepingu ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 11. detsembrist 2000 notariaalregistri nr 7840, ostu-müügi- ja pandilepingu ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 23. jaanuarist 2001 notariaalregistri nr 399, ostu-müügilepingu ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 21. märtsist 2001 notariaalregistri nr 1737, ostu-müügilepingu ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu  07. maist 2001 notariaalregistri nr 910, ostu-müügilepingu ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 04. juunist 2001 notariaalregistri nr 3422, ostu-müügi lepingu ja nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. juulist 2001 notariaalregistri nr 4385 ning maa tagastamise toimiku nr 2536 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sinika tn 4;

1.2 pindala: 900 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 849 pindalaga 1200 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Mai Kiitsak, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas;

2.2 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, registrikood 10434248, asuk. Liivalaia tn 8, Tallinn, 6890/47690 mõttelises osas;

2.3 Ragna Jurkatam, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 5170/47690 mõttelises osas;

2.4 Monika Groos, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 3730/47690 mõttelises osas;

2.5 Alar Erik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 3760/47690 mõttelises osas;

2.6 aktsiaselts Kragen, registrikood 10101765, asuk. Endla tn 48-13, Tallinn, 4295/47690 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 25.10.2004 väljavõttele.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Mai Kiitsak, 100 (ükssada) krooni;

4.2 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti,  28 (kakskümmend kaheksa) krooni ja 90 senti;

4.3 Ragna Jurkatam, 21 (kakskümmend üks) krooni ja 70 senti;

4.4 Monika Groos, 15 (viisteist) krooni ja 60 senti;

4.5 Alar Erik, 15 (viisteist) krooni ja 80 senti;

4.6 aktsiaselts Kragen, 18 (kaheksateist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5. Mitte tagastada endise kinnistu nr 849 maa-ala suurusega 300 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressidega Sinika tn 4B ning osaliselt Sinika tn 4A ja Madara tn 24 teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Juurdepääs Sinika tn 4B maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Sinika tn 4 maaüksuse.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär