Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 korraldus number 2356
Kehtetuks tunnistamine 20.04.2005
Redaktsiooni kehtivus 17.11.2004 - 20.04.2005

KEHTETU:

Tlv k 20.04.2005 nr 716

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november 2004 nr  2356-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“, Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2004 korraldusest nr 1937-k ja Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2004 korraldusest nr 2018-k:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2004 korralduse nr 172-k lisaga 1 kinnitatud Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata töögrupi koosseisust välja töögrupi esimees Jüri Ratas ja liige Allan Alaküla;

1.2 kinnitada töögrupi:

1.2.1 esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo;

1.2.2 liikmeks Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor Ain Saarna.

2. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär