Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endise maaüksuse "Oru nr. 20 b" maa osaline kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 korraldus number 2298
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november 2004 nr 2298-k

 

Endise maaüksuse “Oru nr. 20 b“ maa osaline kompensatsiooni määramine

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 2 p 1, § 13, § 15 lg 1, Maa hindamise seaduse § 9 lg 1, lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktid 33 ja 34 ning Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. oktoobri 1996 otsuse nr 8082 ja 24. jaanuari 2000 otsuse nr 11323, Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2002 korralduse nr 1880-k, 30. juuli 2003 korralduse nr 1751-k ja 1. oktoobri 2003 korralduse nr 2153-k, Tallinna Halduskohtu 12. juuni 2001 kohtumäärusega haldusasjas nr 3-516/2001 kinnitatud kohtuliku kokkuleppe ning õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 845 materjalid

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 27. 10. 2004 akt nr 2397.

2. Määrata Pirita linnaosas, endise maaüksuse “Oru nr. 20 b“ endisel kinnistul nr 11463 asuva 95000 m2 (üldpindala 104360 m2) suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 570000 (viissada seitsekümmend tuhat) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon erastamisväärtpaberites järgmistele isikutele:

3.1 Salme-Elisabet Lähker, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas, summas 285000 (kakssada kaheksakümmend viis tuhat) krooni;

3.2 Harry Lähker, mees, sünd. XX.XX.XXXX, eluk. XXXX, Rootsi Kuningriik, 1/2 mõttelises osas, summas 285000 (kakssada kaheksakümmend viis tuhat) krooni.

4. Õigustatud subjektid on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni ülekandmiseks erastamisväärtpaberiarvele. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni ülekandmiseks erastamisväärtpaberiarvele, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui Tallinna Linnavalitsus loeb esitatud põhjused mõjuvateks, pikendab ta kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui Tallinna Linnavalitsus leiab, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, annab linnavalitsus korralduse tähtaja pikendamise taotluse rahuldamata jätmise kohta, teatades sellest taotlejale.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsioonikorralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni ülekandmiseks oma erastamisväärtpaberiarvele, tühistab linnavalitsus kompensatsioonikorralduse ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

 

5. Endise kinnistu nr 11463 maa tagastamise taotlus 1914 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse  17. novembri  2004

korraldusega nr 2298-k

 

AKT nr 2397

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Maaüksus “Oru nr 20 b“

7

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. oktoobri 1996 otsusega nr 8082 ja 24. jaanuari 2000 otsusega nr 11323 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 104360 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektideks järgmised isikud:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Salme-Elisabet Lähker

ees- ja perekonnanimi

1/2
mõttelises osas

52180 m2
pindala

3.2

Harry Lähker
ees- ja perekonnanimi

1/2
mõttelises osas

52180 m2
pindala

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 1 alusel 95000 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

7

60

95000

        0,1

570000

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 570000 (viissada seitsekümmend tuhat) krooni.