Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülase tn 12 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.11.2004 korraldus number 2296
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. november 2004 nr  2296-k

 

 

Ülase tn 12 maa tagastamine ja endise

kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2004 korralduse nr 1951-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 18. augusti 1997 otsuse nr 9107, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 22. oktoobrist 1998 notariaalregistri nr 10733, nõudeõiguse loovutamise lepingu 09. augustist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 5993/2002 ja maa tagastamise toimiku nr 32 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Ülase tn 12;

1.2 pindala: 1363 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 787 pindalaga 1902 m2) järgmisele isikule:

Toomas Tool, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 27.10.2004 väljavõttele.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 787 maa-ala suurusega 539 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asub osaliselt aadressiga Tulika tn 15/17 teisele isikule kuuluv hoone ja maa kuulub hoone juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist. 

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejal:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Juurdepääs moodustatavale Ülase tn 12 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Tulika tn 15/17 maaüksuse.

9. Juurdepääs Tulika tn 15/17 maaüksusele on seni toimunud läbi moodustatava Ülase tn 12 maaüksuse.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär