Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud "Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 10.11.2004 määrus number 86
jõustumine 01.01.2005
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2005 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   10. november 2004 nr 86

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud “Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra” muutmine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 1999 otsusega nr 242 kinnitatud Tallinna elamumajandust ja elamusuhteid käsitlevast arengukavast aastani 2010, Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 punktist 3 ning Tallinna Elamumajandusameti ettepanekust,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

M ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33  kinnitatud “Korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korda” (edaspidi kord) alljärgnevalt:

1.1  muuta korra punkti 2.3 ja sõnastada see järgmiselt:

²2.3 vaid koolitusele, mis on korraldatud mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit või mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liit poolt.²;

1.2  muuta korra punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

²3. Käesolevas korras sätestatud toetust eraldatakse mitmekordselt, kuid mitte rohkem kui üks kord kalendriaasta jooksul ühe korteriühistu kohta nii ühele mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit poolt korraldatud koolitusele kui ka ühele mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liit poolt korraldatud koolitusele.²;

1.3  muuta korra punkti 15 ja sõnastada see järgmiselt:

"15. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit või mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate Liit poolt, kulude katmiseks eraldab elamumajandusamet korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluse alusel toetust koolituskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 krooni ühe korteriühistu ja ühe koolituse kohta.";

1.4  muuta korra punkti 16 ja sõnastada see järgmiselt:

²16. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatakse taotlus, mis peab sisaldama:²;

1.5  muuta korra punkti 16.1 ja sõnastada see järgmiselt:

²16.1 korteriühistu, mille tegevusega seotud isikuid koolitati, nime, registrikoodi ja asukohta;²;

1.6  muuta korra punkti 18 ja sõnastada see järgmiselt:

²18. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse kulude katmise toetuse saamiseks esitatavale taotlusele tuleb lisada:²;

1.7  muuta korra punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt:

²19. Elamumajandusamet kannab korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse kulude katmise toetuse korteriühistu seadusliku esindaja poolt allakirjutatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja sellele lisatava dokumendi saamist.².

2.    Tunnistada kehtetuks korra punktid 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 ja 18.2.

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär