Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2004 korraldus number 2201
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2004 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 946

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. november 2004 nr 2201-k

 

 

Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 50´lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. septembri 2004 korraldusega nr 1807-k kinnitatud Harju tänava haljasala ja memoriaali rajamise ideekonkursi komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Jüri Ratas;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1646-k kinnitatud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

2.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni esimees Jüri Ratas;

2.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Ratasele ja Peep Aaviksoole.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär